Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Op het niveau van de vereniging is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld die instemming- en adviesbevoegdheid heeft op bovenschoolse zaken. De GMR is een belangrijke gesprekspartner van de Raad van Bestuur als het gaat om beleid dat voor alle OMO- scholen geldt. Eens in de circa zeven weken vindt formeel overleg plaats tussen de Raad van Bestuur en de GMR.

De GMR is overgestapt van verslaglegging per schooljaar naar kalenderjaar. Dit verslag beslaat de periode augustus 2022 tot en met december 2023.

Samenstelling GMR Schooljaar 2022-2023

Leerlingen 

Sarah Broekmeulen, Gijs Nijssen, Berenike Prüfer, Samantha Samsom en Lauren van Summeren.

Ouders

Lucien Heunen, Marie-Louise Jolie, Mara Stevelmans, Rob Timmermans en Rick Ermen.

Personeel 

Geert Arts, Anneke Blankers, Jeroen Blom, Ellen Dulk, Ralph van den Heuvel, Marga van den Heuvel, Eric Derks, Cor Kornips, Tom Marx en Willem Norbruis.

Dagelijks bestuur GMR

Het dagelijks bestuur van de GMR bestond in het schooljaar 2022-23 uit de volgende personen:
Voorzitter: Geert Arts (personeel)
Vicevoorzitter: Lucien Heunen (ouder)
Secretaris: Willem Norbruis (personeel)
Vicevoorzitter: Sarah Broekmeulen (leerling)

Dagelijks bestuur OGMR

Voorzitter en budgethouder: Lucien Heunen
Secretaris: Mara Stevelmans

Dagelijks bestuur LGMR

Voorzitter en Budgethouder: Sarah Broekmeulen
Secretaris: Gijs Nijssen

Samenstelling GMR schooljaar 2023-2024

Leerlingen 

Damiën Hiersteiner, Husna Sharif, Imke Eva van IJzendoorn, Timothy Nuan Paul Vierhout, Xiomara Jada Lamse.

Ouders

Arno Sparidaens, Marie-Louise Jolie, Mara Stevelmans, Rob Timmermans en Rick Ermen.

Personeel 

Jeroen Nelissen, Anneke Blankers, Jeroen Blom, Ellen Dulk, Ralph van den Heuvel, Marga van den Heuvel, Eric Derks, Cor Kornips, Tom Marx en Patrick Tirions.

Dagelijks bestuur GMR

Het dagelijks bestuur van de GMR bestond in het schooljaar 2023-24 uit de volgende personen:
Voorzitter: Jeroen Blom (personeel)
Vicevoorzitter: Ellen Dulk (personeel)
Secretaris: Cor Kornips (personeel)
Vicevoorzitter: Sarah Broekmeulen (leerling)

Dagelijks bestuur OGMR

Voorzitter en budgethouder: Rob Timmermans
Secretaris: Mara Stevelmans

Dagelijks bestuur LGMR

Voorzitter en Budgethouder: Imke van IJzendoorn
Secretaris: Timothy Nuan Paul Vierhout

Meer informatie over de GMR is terug te vinden op www.omo.nl.

Agenda van de GMR

Deze loopt parallel met de onderwerpen op de beleidsagenda van de Raad van Bestuur. De onderwerpen worden aan de GMR voorgelegd nadat deze in het CSO zijn besproken.

Communicatie met de achterban

Deze verloopt via het digitale platform, genaamd MR Centraal. Hiermee onderhoudt de GMR contact met de MR’s als mede met de platforms personeel, ouders en leerlingen. Bovendien fungeert MR Centraal als elektronische werkomgeving voor alle medezeggenschapsorganen van de vereniging.

De GMR OMO heeft ook een eigen pagina op het sociale netwerk ONS. Alle leerlingen, ouders en personeelsleden die lid zijn van een MR van een OMO-school hebben toegang tot dit medium. Regelmatig wordt deze informatiebron voorzien van medezeggenschapsnieuws.

Het platform personeel komt normaal gesproken zes keer per jaar bijeen rond één of meerdere thema’s. De volgende onderwerpen kwamen in de bijeenkomsten aan bod:

 • Leerlingenparticipatie binnen OMO

 • Functiebeschrijving ambtelijk secretaris

 • Kadernota 2023

 • Tekst ouderbijdrage in schoolgidsen

 • Financiële kaders 2022-2027 (september 2022)

 • Geconsolideerde meerjarenbegroting 2023-2027

 • Herziene klokkenluidersregeling

 • Koers 2030

 • Medewerkersonderzoek 2024

 • Schoolkosten (vrijwillige ouderbijdrage)

 • Onderhandelaarsakkoord funderend onderwijs

De leden van het personeelsplatform hebben bovendien de gelegenheid om te reageren naar aanleiding van conceptbeleidsstukken van de Raad van Bestuur. Bovendien wordt het platform gebruikt als een klankbord voor de vakcentrales.
De personeelsgeleding van de GMR heeft in december en januari een informatieve en drukbezochte scholingsavond georganiseerd voor zowel ervaren als minder ervaren ouders, leerlingen en personeelsleden uit de verschillende MR’s.

OMO MR Congres

Ook dit jaar was er weer het OMO MR Congres in Hapert en wel op woensdag 29 maart 2023 met ongeveer 160 aanmeldingen uit verschillende geledingen. Bij de aanmeldingen waren ook de vakbonden en GMR-vertegenwoordigers van andere schoolbesturen aanwezig.

Leerlingen

In 2023 was er op donderdag 8 december een congres voor de leerlingen georganiseerd door de leerlingenraad van OMO. Tevens organiseren de leerlingen vanuit de leerlingenraad regelmatig pizzapanels en hebben ze een eigen sociale media platform, Instagram account: leerlingennetwerk.omo.

Netwerk GMR

De personeelsgeleding van de GMR participeert in een landelijk overlegorgaan (VOCL) van de GMR’s van vier grotere schoolbesturen, zijnde Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO), Ons Middelbaar Onderwijs, Carmel en Lucas. De personeelsgeleding heeft contact met vakcentrales, VO-raad, onderwijsinspectie, Ministerie van Onderwijs en leden van de vaste Kamercommissie van onderwijs.

GMR en Raad van Toezicht

In december 2022 en in oktober 2023 heeft er een ontmoeting plaatsgevonden tussen de leden van de Raad van Toezicht en de GMR.