Leerlingen voorbereiden op de kosmopolitische samenleving

De scholen van de vereniging bereiden de leerlingen voor op ‘burgerschap in een kosmopolitische samenleving’. Dit gebeurt bijvoorbeeld door (inter-)nationale uitwisselingen en deelname aan projecten ter bevordering van maatschappelijke betrokkenheid. Op verenigingsniveau werken we zowel strategisch als tactisch samen met Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs. Nuffic is tevens de coördinerende partij van het hieronder genoemde Global Citizen Network en de TTO-scholen. De partij ondersteunt ook bij aanvragen voor Erasmus+-subsidies.  

Bij dit netwerk zijn 86 Nederlandse scholen aangesloten met als doel het opleiden van leerlingen tot wereldburger. Aangesloten scholen leren met en van elkaar over het verankeren van internationalisering. Zeven scholen van de vereniging maken deel uit van het Global Citizen Network

Er zijn ook OMO-scholen betrokken bij Erasmus+ (voorheen het Comenius-project). Erasmus+ is een Europees subsidiefonds voor internationale samenwerking en is uitgebreider dan Comenius. Naast onderwijs wordt ook ‘jeugd en sport’ in dit programma betrokken. Een van de doelen is om leerlingen in contact te brengen met het buitenland door middel van uitwisselingen. Dit gebeurt binnen diverse en uiteenlopende projecten.  

Via eTwinning, een platform voor leraren om in een beveiligde omgeving met elkaar digitaal te kunnen communiceren, zoeken OMO-scholen de internationale samenwerking op. Het platform biedt een mogelijkheid om laagdrempelig een project te starten met een school uit een van de 46 aangesloten landen. Goed voor de ontwikkeling van de interculturele en digitale competenties van leerlingen/scholieren maar ook van de leerkrachten. Deze tool biedt uitgebreide mogelijkheden zoals projecten delen, skypen, online ruimte creëren voor projecten en meer. eTwinning was onderdeel van Comenius en is nu een gratis onderdeel van Erasmus+. eTwinning is een mooie eerste stap in internationalisering.  

Daarnaast verzorgen elf OMO-scholen tweetalig onderwijs (tto) binnen één of meerdere afdelingen (mavo, havo en of vwo).  

Het Sondervick College is schooljaar 2023-2024 gestart met Sondervick International School (SIS). De doelgroep is kinderen van kenniswerkers. Omdat zij langere tijd in Nederland verblijven en tegelijkertijd de kans groot is dat zij (op termijn) terug gaan naar land van herkomst of een ander land, wordt een combinatie gezocht van enerzijds integreren in Nederland en anderzijds voorbereiden op een studie en diplomering waarmee het eenvoudiger is om over te stappen naar een school in een ander land. De eerst jaren wordt er NT2 gegeven in afbouwende mate, daarnaast wordt opgeleid tot het International Baccalaureate – Middle Years Programme (IB-MYP) en vervolgens het Career-Related Programme (IB-CP). De IGVO-aanvraag die hiervoor nodig is, is in 2023 voorbereid. Besluitvorming van het ministerie van OCW wordt in 2024 verwacht.