Exploitatiebegroting 2024-2028

 

Realisatie
2023

2024

2025

2026

2027

2028

BATEN

      

Rijksbijdragen

679.400

656.900

635.400

624.200

621.800

623.900

Overige subsidies

17.300

16.900

17.700

17.200

16.800

16.600

Overige baten

16.000

11.800

11.200

11.400

11.300

11.300

Totale baten

712.700

685.600

664.300

652.800

649.900

651.800

LASTEN

      

Personeelslasten

556.600

568.400

541.900

528.800

525.000

523.700

Afschrijvingen

27.200

29.700

31.700

32.000

31.900

32.000

Huisvestingslasten

44.200

41.300

40.400

40.300

40.000

40.100

Overige lasten

74.400

79.000

72.800

70.900

71.000

71.100

Totale lasten

702.400

718.400

686.800

672.000

667.900

666.900

       

SALDO BATEN EN LASTEN

10.300

-32.800

-22.500

-19.200

-18.000

-15.100

       

Financiële baten en lasten

5.400

600

200

300

500

500

SALDO FINANCIËLE
BATEN EN LASTEN

5.400

600

200

300

500

500

       

BEGROTINGSRESULTAAT

15.700

-32.200

-22.300

-18.900

-17.500

-14.600

       

Mutatie bestemmingsfondsen

-200

-200

-100

-

-

-100

Mutatie bestemmingsreserves

3.700

-25.000

-25.000

-7.600

-6.700

-7.200

REGULIER RESULTAAT

12.200

-7.000

2.800

-11.300

-10.800

-7.300

Tabel: Exploitatiebegroting 2024-2028 (bedragen x € 1.000)

Deze meerjarenbegroting 2024-2028 is op 5 juni 2024 goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

Resultaatbestemming

In deze jaarrekening zijn de resultaatbestemmingen verwerkt over het verslagjaar 2023.

Leerlingaantallen en personeel

Grafiek: Verloop aantal leerlingen

Het aantal leerlingen zal naar verwachting een dalende tendens laten zien. De daling is in lijn met een daling van het aantal voortgezet onderwijsleerlingen in Noord-Brabant, in navolging van het primair onderwijs.

Gemiddeld aantal personele fte's

Realisatie
2023

2024

2025

2026

2027

2028

Directie

128

131

129

129

128

126

Onderwijs ondersteunend personeel (overig)

964

960

922

899

879

865

Overhead

1.092

1.091

1.051

1.028

1.007

991

       

Onderwijzend personeel

4.125

4.128

3.900

3.773

3.716

3.686

Onderwijs ondersteunend personeel (primair proces)

690

675

606

583

577

568

Onderwijs proces

4.815

4.803

4.506

4.356

4.293

4.254

       

Totaal

5.907

5.894

5.557

5.384

5.300

5.245

Tabel: Gemiddeld aantal fte’s in 2023-2028

De omvang van de formatie zal dalen als het gevolg van het aflopen van tijdelijke subsidies zoals NPO. Hierbij daalt het aantal fte overhead relatief minder sterk dan het aantal fte onderwijzend personeel. Er wordt gewerkt aan een strategisch personeelsbeleid, waarbij bovengenoemde ontwikkeling een aandachtspunt is.