Stuurinformatie 

Bestuur en management stellen we in staat om te sturen op basis van feitelijke gegevens. Het streven is om de informatiebehoefte en de geboden informatie goed op elkaar af te stemmen. We werken daarbij aan een verbetering van de planning- en controlcyclus. Die verbetering gaat enerzijds over de rol en inhoud van de verschillende P&C-producten in het kader van deze informatieverschaffing en anderzijds over de logica en samenhang van deze producten om het geheel van planvorming tot verantwoording zo efficiënt mogelijk in te richten. 

De huidige cyclus heeft zich in de afgelopen jaren gevormd. We hebben geconstateerd dat deze in de uitvoering voor de nodige uitdagingen zorgt. Timing van de producten leidt tot enorme pieken in de werkbelasting, er zit een behoorlijk tijdsverloop tussen de totstandkoming van de P&C-producten en de besluitvormingsmomenten. Ook aan de inhoudelijke kant zien we ruimte om kaders opnieuw te bezien, zodat verantwoordingen meer waarde krijgen. Immers krijgt het rapporteren van feitelijke cijfers betekenis als deze kunnen worden afgezet tegen normen of streefwaarden. Op diverse onderdelen vraagt het beleid om herziening, hetgeen in 2024 zal worden opgestart.  En daarnaast beoordelen we voor ieder p&c-document opnieuw welke informatie aan welke bestuurs- of managementlaag wordt aangeboden. Hierbij sluiten we aan bij de formele rollen en bevoegdheden van de diverse gremia.  

Dit vraagt op onderdelen naar een doorontwikkeling van de gebruikte systemen en de wijze waarop onderliggende informatie wordt ontsloten. De wijze waarop we dit verder vorm gaan geven, zal in 2024 voor een belangrijk deel worden bepaald.