Vorderingen

Vorderingen

31 december 2023

31 december 2022

Debiteuren

 

1.331

 

1.864

OCW

 

-

 

2.545

Leerlingen

 

1.829

 

1.429

Overige overheden

 

9.344

 

7.927

Personeel

15

 

4

 

Overige

5.490

 

3.847

 

Overige vorderingen

 

5.505

 

3.851

Overlopende activa

 

8.163

 

6.870

  

26.172

 

24.486

(bedragen x € 1.000)

Debiteuren

De debiteuren betreffen voornamelijk vorderingen inzake samenwerkingsverbanden € 1,1 miljoen en detacheringen.

OCW

Eind 2022 was de door het ministerie van OCW toegekende subsidie arbeidsmarkttoelage Nationaal Programma Onderwijs nog niet ontvangen. Deze is in 2023 ontvangen. Door de opheffing van het Jeroen Bosch College per 1-8-2022 is er een vordering van € 1,4 miljoen opgenomen vanwege het niet ontvangen van 5 maanden basisbekostiging. Alle leerlingen zijn overgenomen door het Rodenborch-College en zijn binnen de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs gebleven. In 2023 is deze vordering ten laste van het verenigingsresultaat gebracht.

Leerlingen

Het betreft hier de vorderingen op ouders van leerlingen inzake de vrijwillige ouderbijdrage, bijdragen in reizen en excursies en bijdragen lesmaterialen.

Overige overheden

De vorderingen op gemeentes betreffen voornamelijk bijdrages in bouwprojecten (€ 1,0 miljoen) een kapitaalslastenvergoeding (€ 0,5 miljoen) en doordecentralisatievergoedingen (€ 6,8 miljoen).

Overige vorderingen

De overige vorderingen betreffen met name nog te ontvangen bedragen van derden, nog te verrekenen bedragen met derden en terug te vorderen btw.

Overlopende activa

De post overlopende activa bestaat voornamelijk uit in het huidige verslagjaar verrichte betalingen, waarvan de kosten verantwoord worden in het volgende verslagjaar. Het betreft hier bijvoorbeeld de jaarlijkse betaling van contributies, licenties, contracten en de huurkosten, die betaald zijn aan distributeurs van leermiddelen.