Geconsolideerde balans per 31 december 2023

ACTIVA

31 december 2023

31 december 2022

Materiële vaste activa

487.028

437.286

Financiële vaste activa

12

13

VASTE ACTIVA

487.040

437.299

   

Vorderingen

26.172

24.486

Liquide middelen

232.409

253.626

VLOTTENDE ACTIVA

258.581

278.112

TOTAAL ACTIVA

745.621

715.411

   

PASSIVA

  

EIGEN VERMOGEN

284.908

238.898

   

VOORZIENINGEN

5.223

35.254

   

LANGLOPENDE SCHULDEN

298.405

309.547

   

KORTLOPENDE SCHULDEN

157.085

131.712

TOTAAL PASSIVA

745.621

715.411

(bedragen x € 1.000)