Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Activiteiten

De kernactiviteit van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs te Tilburg is het bieden van ‘goed onderwijs’ vanuit een katholieke identiteit aan jongeren in de leeftijd van 11 tot 18 jaar om hen voor te bereiden op het vervolgonderwijs en in het verlengde daarvan op een plaats in de maatschappij.

Grondslagen voor de consolidatie

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling van Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. In de geconsolideerde jaarrekening zijn alle financiële gegevens verwerkt van de tot de groep behorende rechtspersonen waarop een overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd.

Verderop in deze jaarrekening zijn de financiële gegevens van de deelnemingen vermeld, die in de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen. Een deelneming is een rechtspersoon waarop direct of indirect invloed van betekenis kan worden uitgeoefend door de vereniging. Deelnemingen worden gewaardeerd op basis van het aandeel van de vereniging in de nettovermogenswaarde van de deelnemingen. Dit aandeel wordt bepaald op basis van de gerechtigdheid van de vereniging in het eigen vermogen van de deelneming gedurende het bestaan of bij liquidatie van de betreffende deelneming.

De financiële gegevens van de deelnemingen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. Belangen van derden in het vermogen en in het resultaat van deelnemingen zijn afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking gebracht.

Fusies en overnames

In 2023 heeft vereniging Ons Middelbaar Onderwijs de school SG De Overlaat overgenomen. Deze is ingefuseerd bij SG De Langstraat. Er is sprake van een verwerking van de fusie conform de pooling-of-interests methode. De overnamedatum is 1 augustus 2023, maar de cijfers zijn verwerkt vanaf 1 januari 2023. Hierdoor is het volledige resultaat van SG De Overlaat verantwoord in de cijfers van de vereniging. Daarnaast zijn de activa en passiva ingebracht. Tevens zijn de cijfers 2022 van SG De Overlaat opgenomen in de vergelijkende cijfers 2022.

Stelselwijziging

Tot en met 2022 werden de uitgaven groot onderhoud ten laste van een voorziening groot gebracht. De jaarlijkse dotatie was gebaseerd op het toekomstige groot onderhoud van de komende 10 jaren.
Per 1 januari is een stelselwijziging doorgevoerd en wordt het onderhoud en investeringen in gebouwen, verbouwingen geactiveerd volgens de componentenmethode. Het saldo van de voorziening groot onderhoud (€ 30,2 miljoen) is begin 2023 toegevoegd aan het eigen vermogen in de vorm van een bestemmingsreserve onderhoud. Hiermee is gekozen voor optie 3 uit overgangsbepaling RJ 660.604.

In 2022 bedroeg de jaarlijkse dotatie groot onderhoud € 2,9 miljoen. In 2023 en volgende jaren is deze dotatie komen te vervallen. Vanaf 2023 wordt het groot onderhoud geactiveerd en zullen de afschrijvingskosten groot onderhoud in de eerste jaren lager zijn dan de in vorige jaren gedane dotaties. In 2023 bedragen de afschrijvingskosten groot onderhoud € 97.000. In de jaren 2024 tot en met 2028 lopen de begrote afschrijvingskosten op van € 0,7 miljoen naar € 2,6 miljoen.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening over 2023 is opgesteld conform de richtlijnen van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en overeenkomstig de verslaggevingsvoorschriften en bepalingen zoals weergegeven in Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Tevens is Richtlijn 660 van de Raad voor de Jaarverslaggeving gevolgd. In deze richtlijn zijn voor de sector presentatie-, waarderings- en verslaggevingsvoorschriften opgenomen.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Hierbij is het uitgangspunt dat reguliere onderwijstaken gelijkmatig over het schooljaar zijn verspreid. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen, die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn.

De bedragen in de jaarrekening worden gepresenteerd in duizenden euro’s. Als gevolg van afrondingen zijn in sommige gevallen geringe verschillen ontstaan. Deze verschillen tasten het getrouwe beeld van de jaarrekening niet aan en zijn geen belemmering voor het verkrijgen van het vereiste inzicht. In diverse tekstuele toelichtingen en in enkele tabellen worden nog bedragen in euro’s of miljoenen euro’s vermeld.

Financiële instrumenten

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van diverse financiële instrumenten. De financiële instrumenten omvatten onder meer vorderingen, geldmiddelen, effecten, leningen, crediteuren en overige kortlopende schulden. De in de balans verantwoorde financiële instrumenten worden gewaardeerd tegen reële waarde.

Bij het aantrekken respectievelijk uitzetten van middelen worden kredietrisico en renterisico zoveel mogelijk uitgesloten. Het uitzetten van middelen en het gebruik van rente-instrumenten hebben een prudent karakter en zijn niet gericht op het genereren van extra inkomsten door het aangaan van overmatige risico’s.