Eigen vermogen

De mutaties in het eigen vermogen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 

Saldo
1 januari 2023

Mutatie SG De Overlaat

Saldo 1 januari 2023 gecorrigeerd

Stelsel-
wijziging
groot
onderhoud

Overige mutatie

Resultaat
2023

Saldo
31 december 2023

Algemene reserve

       

Algemene reserve

176.816

4.096

180.912

-

25

12.243

193.180

Totaal algemene reserve

176.816

4.096

180.912

-

25

12.243

193.180

        

Bestemmingsreserve (publiek)

       

Nationaal Programma Onderwijs

27.605

680

28.285

-

-

4.985

33.270

Werkdrukverlaging

18.948

197

19.145

-

103

-744

18.504

Professionalisering leraren

3.364

49

3.413

-

-

-830

2.583

Reserves Samenwerkingsverband

2.624

-

2.624

-

-86

264

2.802

Onderhoud

-

-

-

30.275

-

-

30.275

Totaal bestemmingsreserve (publiek)

52.541

926

53.467

30.275

17

3.675

87.434

        

Bestemmingsfonds (privaat)

       

Bestemmingsfonds private gelden

4.519

-

4.519

-

-42

-183

4.294

Totaal bestemmingsfonds (privaat)

4.519

-

4.519

-

-42

-183

4.294

        
 

233.876

5.022

238.898

30.275

-

15.735

284.908

(bedragen x € 1.000)

Resultaat

Het exploitatieresultaat over 2023 bedraagt € 15,7 miljoen positief.

Resultaatbestemming 2023

Bestemming resultaat

 

Het resultaat wordt als volgt bestemd:

 

Toevoeging aan de algemene reserve

12.243

Onttrekking aan de bestemmingsfondsen

-183

Toevoeging aan de bestemmingsreserve NPO

4.985

Onttrekking aan de bestemmingsreserve WV

-744

Onttrekking aan de bestemmingsreserve PL

-830

Toevoeging aan de bestemmingsreserve SWV

264

 

15.735

(bedragen x € 1.000)

Bestemmingsreserve

NPO, Werkdrukverlaging en Professionalisering leraren
Doordat de middelen vanuit de Regelingen NPO, Werkdrukverlaging en Professionalisering leraren zijn aangemerkt als reguliere lumpsum (normatieve Rijksbijdrage), worden de baten verantwoord in het boekjaar waarop de toekenning betrekking heeft. De lasten worden ook verantwoord in het verslagjaar waarop deze lasten betrekking hebben. Eventueel niet bestede middelen in het verslagjaar leiden tot een positiever exploitatieresultaat. Voor deze niet bestede middelen is op balansdatum een bestemmingsreserve gevormd.

Reserves Samenwerkingsverband
De samenwerkingsverbanden hebben extra middelen uitgekeerd vanwege het afbouwen van hun financiële reserves. 

Bestemmingsreserve onderhoud
Per 1 januari is een stelselwijziging doorgevoerd en wordt het onderhoud en investeringen in gebouwen, verbouwingen geactiveerd volgens de componentenmethode. Het saldo van de voorziening groot onderhoud (€ 30,2 miljoen) is begin 2023 toegevoegd aan het eigen vermogen in de vorm van een bestemmingsreserve onderhoud. Hiermee is gekozen voor optie 3 uit overgangsbepaling RJ 660.604.

Bestemmingsfondsen
De private bestemmingsfondsen zijn met name gevormd uit voormalige reserves van eigen activiteiten (€ 2,5 miljoen) en voormalige reserves van opgeheven stichtingen boekenfondsen en steunstichtingen (€ 1,8 miljoen).