Kennis delen

Kennisdeling versterkt de professionaliteit van alle medewerkers
en daar profiteert de leerling van.

Een organisatie als vereniging OMO met meer dan 7000 medewerkers heeft veel kennis in huis. Het delen van deze kennis binnen en buiten de vereniging blijft onveranderd belangrijk. De Raad van Bestuur en de rectoren/directeuren zorgen samen voor het uitdragen van de meerwaarde van kennisdeling en het stimuleren van medewerkers. Het OMO-bureau ondersteunt daarbij.  

Veel initiatieven 

Vormen van georganiseerd samenwerken en leren lijken – zo blijkt uit onderzoek - een positieve invloed te hebben op kennisdelen. Door gestructureerde vormen wordt binnen de vereniging kennis gedeeld. Alle initiatieven tot kennisdeling worden gestimuleerd en praktisch ondersteund.

In 2023 is er veel kennis gedeeld binnen diverse actieve netwerken als de ‘Broedplaatsen’, de ‘OMO-leerlingenraad’, het 'ICTO netwerk', het OMO-congres: ‘Onderwijsprofessional van de toekomst’, het ‘Leiderschapsontwikkeltraject’ en in de projectgroep ‘Koers2030’. Het 'netwerk diversiteit en inclusie' heeft in samenwerking met P&O de bijeenkomst ‘Zie jij de mens achter de functie’ georganiseerd.

Daarnaast zijn meerdere (digitale) bijeenkomsten georganiseerd over onderwerpen als, Elektronische Leeromgevingen (ELO’s), leermiddelen, informatiebeveiliging, identiteit en levensbeschouwing en een studiemiddag over Artificial Intelligence (AI). 

In het kader van passend onderwijs is de vereniging aangesloten bij tien externe samenwerkingsverbanden. Voor de hieraan deelnemende rectoren is een 'Governance lab' gestart waarin zij met elkaar nadenken over de mogelijkheden binnen de verschillende samenwerkingsverbanden. 

Er zijn Meesterlijke Ontmoetingen geweest. Deze ontmoetingen dragen bij aan de ambitie van de vereniging om de blijvende professionalisering van docenten en onderwijsondersteunende medewerkers te stimuleren. Collega’s van verschillende scholen komen op deze manier met elkaar in contact. Op 25 mei 2023 heeft in Cinecitta Tilburg, de Meesterlijke Ontmoeting 'Een inspirerende amuse' plaatsgevonden, bedoeld voor alle rectoren, directeuren en conrectoren van de vereniging. 
Op 9 november was er een Meesterlijke Ontmoeting in het Jan van Besouw in Goirle voor alle collega's van de vereniging onder de naam 'Uit de plooi - Het festival der Mislukkingen'. Deze, voorlopig laatste, Meesterlijke Ontmoeting was een groot succes en werd met veel enthousiaste reacties ontvangen. 

Naast veel kennis is er ook veel passie in de organisatie. We hebben gepassioneerde collega’s die een bijdrage (mogen) leveren aan de ontdekkingstocht van leerlingen. In de rubriek 'collega met passie', die wordt gepubliceerd op ons intranet en in de verenigingsbrede nieuwsbrief, delen zij hun verhaal.

Digitale ondersteuning 

De vereniging heeft in 2023 een duidelijke strategische positie gekozen vanuit de DigiKoers op het gebied van digitalisering in het onderwijs. Hiermee is de regie op digitalisering opgepakt.

De uitnodiging aan scholen om ambassadeur te worden voor het verenigingsbreed ontsluiten van kennis rondom een vak of thema, met waar van toepassing verbinding met landelijke netwerken, blijft staan. Zij worden hierbij ondersteund door diverse verenigingsbrede initiatieven zoals het intranet ONS. Het intranet draagt in hoge mate bij aan de gestelde ambities uit Koers 2023 op het vlak van onderling leren, netwerken, talentontwikkeling van medewerkers en (het aanzetten tot) het delen van kennis en ervaring. Het adoptieproces van het intranet blijft onder de aandacht om samenwerking te bevorderen. Het project, ‘Gezamenlijke ICT-omgeving' draagt hieraan bij. Het intranet wordt hierdoor beter toegankelijk.

Naast digitale nieuwsbrieven zijn er verenigingsbreed verschillende andere digitale communicatiemiddelen ingezet om kennisdeling te ondersteunen zoals de website www.omo.nl, maar ook filmpjes, praatplaten, (digitale) bijeenkomsten, etc.