Positie in de regionale samenleving

De Raad van Bestuur en de scholen zorgen op verschillende manieren samen voor de positionering van de school in de lokale en regionale samenleving. De maatschappelijke taak van het onderwijs kan hiermee tot uiting komen, maar ook moet de school de maatschappij naar binnen halen. Ook dit draagt namelijk weer bij aan de (burgerschaps)vorming van onze leerlingen, dat heden ten dage steeds belangrijker wordt.

De versterking van de school in de lokale en regionale samenleving vindt onder meer plaats door samenwerkingen met lokale partners van andere schoolbesturen maar ook vanuit het bedrijfsleven.

Om de maatschappij de school in te halen en voor de rector/algemeen directeur een maatschappelijk klankbord te creëren kennen we binnen de vereniging al jaren de Raden van Advies. Elke school heeft een Raad van Advies. Op deze manier trachten we de maatschappij, ook bij de beleidsvorming, bij de school naar binnen te halen.

Behalve de verankering van de school in de maatschappij door middel van de samenwerkingen en de Raden van Advies, werken de scholen uit een regio inmiddels bijna tien jaar samen in de Samenwerkingsverbanden passend onderwijs (zie bijlage 6). In een samenwerkingsverband zorgen de vo- en de vso-scholen dat een sluitend aanbod ontstaat van voorzieningen voor leerlingen met verschillende ondersteuningsbehoeften.

De samenwerking tussen scholen is ook op andere terreinen te bemerken, zoals bij de afstemming van het onderwijsaanbod in een Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO).

Een samenwerking met de gemeente is onder meer terug te zien in de Lokale Educatieve Agenda’s (LEA) over thema’s als krimp, de Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP), voortijdige schoolverlaters (vsv) en de integrale huisvestingsplannen (IHP).