Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

Materiële vaste activa

Gebouwen en
terreinen

Inventaris en
apparatuur

Andere vaste
bedrijfsmiddelen

In uitvoering

Totaal

Aanschafwaarde op 1 januari 2023

501.398

137.512

2.782

19.198

660.890

Afschrijvingen tot 1 januari 2023

-160.061

-70.274

-2.020

-

-232.355

Boekwaarde 1 januari 2023

341.337

67.238

762

19.198

428.535

Mutaties:

     

Cum. aanschafwaarde SG De Overlaat 1-1-2023

8.060

7.902

31

135

16.128

Cum. Afschrijvingen SG De Overlaat 1-1-2023

-3.521

-3.838

-21

-

-7.380

Aanschafwaarde op 1 januari 2023

509.458

145.414

2.813

19.333

677.018

Afschrijvingen tot 1 januari 2023

-163.582

-74.112

-2.041

-

-239.735

Gecorrigeerde boekwaarde 1 januari 2023

345.876

71.302

772

19.333

437.283

Investeringen

8.342

11.465

503

56.970

77.280

Gerealiseerde bouwprojecten

11.417

-

-

-11.834

-417

Afschrijvingen

-14.050

-12.536

-434

-

-27.021

Desinvesteringen

-200

-2.284

-

-

-2.484

Afschrijving over desinvesteringen

121

2.266

-

-

2.387

 

5.630

-1.089

69

45.136

49.745

Aanschafwaarde op 31 december 2023

529.017

154.595

3.316

64.469

751.397

Afschrijvingen t/m 31 december 2023

-177.511

-84.382

-2.475

-

-264.369

Boekwaarde 31 december 2023

351.506

70.213

841

64.469

487.028

(bedragen x € 1.000)

Gebouwen en terreinen

De vereniging is juridisch eigenaar van het grootste gedeelte van de gebouwen en terreinen van de scholen. Door wettelijke bepalingen kunnen de onroerende zaken, die door gemeenten zijn gefinancierd, uitsluitend na toestemming van en onder verrekening met gemeenten worden vervreemd.

Sinds 1 januari 2000 is een aantal doordecentralisatie-overeenkomsten met gemeenten afgesloten. Bij de hieronder vallende (school)gebouwen komt het economische eigendom gedurende de looptijd van de overeenkomst toe aan de vereniging. Het economisch eigendom wordt, in aansluiting op de uitgangspunten van de decentralisatie van Rijk naar Gemeenten in 1997, ten principale door Ons Middelbaar Onderwijs om niet overgenomen.

Aan de hand van financieringsmodellen worden de toekomstige kosten en vergoedingen per doordecentralisatiecontract voor de gehele contractduur inzichtelijk gemaakt om de beschikbare investeringsruimte te bepalen. Hierbij wordt uitgegaan van een aantal vaste uitgangspunten zoals een kosten- en vergoedingenindex, een interne rekenrente, een risicoreservering, vervangingsinvesteringen, verkoop van boekwaarden gronden per einde contract en eigen bijdragen vanuit scholen.

Door de toetreding van SG De Overlaat tot Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is de boekwaarde voor een bedrag van € 1,6 miljoen toegenomen.

Inventaris en apparatuur / andere vaste bedrijfsmiddelen

Door de toetreding van SG De Overlaat tot de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is de boekwaarde voor een bedrag van € 4,1 miljoen toegenomen.

In 2023 is er voor een bedrag van € 2,3 miljoen aan desinvesteringen opgenomen. Dit heeft grotendeels betrekking op jaarlijkse administratieve desinvesteringen.

Projecten in uitvoering

Gedurende de uitvoering van bouwkundige activiteiten worden de uitgaven verantwoord onder de post 'projecten in uitvoering'. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond, worden de kosten gesaldeerd met de ter financiering ontvangen bouwsubsidies (investeringssubsidies). De projecten, die voor eigen rekening gebouwd en gefinancierd zijn, worden geactiveerd onder gebouwen en terreinen en gedurende de economische levensduur afgeschreven.

Kijk bij huisvestingprojecten voor een nadere toelichting op de projecten in uitvoering.