Financiële baten en lasten

Financiële baten en lasten

2023

begroting
2023

2022

Rentebaten

8.102

8

767

Rentelasten

-2.672

-2.684

-2.728

 

5.430

-2.676

-1.961

(bedragen x € 1.000)

Rentebaten

Eind 2023 bedraagt het saldo bij schatkistbankieren € 241 miljoen. Hierover is € 8,1 miljoen aan rente uitgekeerd. Dit was niet begroot. In 2023 werd in tegenstelling tot voorgaande jaren wel rente ontvangen over het positieve saldo bij schatkistbankieren.

Rentelasten

De rentelasten 2023 zijn met € 0,1 miljoen gedaald ten opzichte van 2022 vanwege gedane aflossingen.

Onderstaande een overzicht van de rentelasten inzake externe leningen:

Kredietverstrekker

Hoofdsom

Rente

Looptijd

Rentelasten

BNG Bank

45.000

2,99%

2015 t/m 2029

918

European Investment bank

60.000

0,43%

2019 t/m 2034

208

Ministerie van Financiën

40.000

1,22%

2015 t/m 2029

402

Ministerie van Financiën

57.500

1,05%

2018 t/m 2048

523

Ministerie van Financiën

7.900

1,06%

2019 t/m 2049

75

Ministerie van Financiën

7.300

0,96%

2019 t/m 2044

62

Ministerie van Financiën

29.400

1,23%

2020 t/m 2052

362

Ministerie van Financiën

7.500

0,16%

2020 t/m 2045

11

Ministerie van Financiën

13.500

0,10%

2021 t/m 2051

13

    

2.574

(bedragen x € 1.000)