Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2023

 

2023

2022

Kasstroom uit operationele activiteiten

  

Saldo baten en lasten

10.305

30.814

   

Aanpassingen voor:

  

- afschrijvingen

27.021

25.058

- mutaties voorzieningen excl herschikking

244

-558

 

27.265

24.500

Veranderingen in vlottende middelen:

  

- vorderingen

-1.686

-8.564

- kortlopende schulden

7.995

28.516

 

6.309

19.952

   

Betaalde interest

5.430

-1.961

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

49.309

73.305

   

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

  

(Des)investeringen materiële vaste activa

-77.183

-65.515

Vrijval gerealiseerde bouwprojecten

417

-689

(Des)investeringen financiële vaste activa

1

587

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-76.765

-65.617

   

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

  

Mutatie langlopende schulden

-11.142

-1.096

Mutatie bouwkredieten overheid

17.381

5.047

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

6.239

3.951

   

Mutatie liquide middelen

-21.217

11.639

   

Eindstand liquide middelen

232.409

253.626

Beginstand liquide middelen

253.626

241.987

Mutatie liquide middelen

-21.217

11.639

(bedragen x € 1.000)