Verslag Raad van Toezicht

Inleiding

In het voorliggende verslag worden de samenstelling en de werkwijze van de Raad van Toezicht geschetst. Vervolgens worden de onderwerpen beschreven die in 2023 door de Raad van Toezicht en de verschillende commissies zijn behandeld.  

Algemeen

De Raad van Toezicht heeft in 2023 vier keer vergaderd. Naast deze reguliere vergaderingen hebben de vergaderingen van de auditcommissie, de onderwijscommissie en de remuneratiecommissie plaatsgevonden. Daarnaast heeft een delegatie van de Raad van Toezicht de informatiebijeenkomst van de Raden van Advies en de vergadering van de ledenraad bezocht en hebben meerdere strategische overleggen met de Raad van Bestuur plaatsgevonden. Aan het jaarlijkse overleg met de GMR is door een delegatie van de RvT deelgenomen. Het GMR-congres, is tevens bezocht door een delegatie vanuit de Raad van Toezicht. Voorts heeft de jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Toezicht plaatsgevonden.  

Vanuit ‘good governance’ moeten toezicht en verantwoording verankerd zijn in de organisatiestructuur. Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kenmerkt zich door de verenigingsstructuur: de Raad van Toezicht vormt het intern toezicht op de Raad van Bestuur. De ledenraad, samengesteld uit afgevaardigden van de Raden van Advies en ouders van OMO-leerlingen die lid zijn van de vereniging, vormt het verenigingsorgaan waaraan de Raad van Toezicht verantwoording aflegt.  

De Raad van Toezicht is een onafhankelijk orgaan binnen de vereniging. De samenstelling, benoeming, taak, manier van vergadering en besluitvorming zijn vastgelegd in de statuten, het huishoudelijk reglement, alsmede in de profielschetsen van de vereniging. De taak van de Raad van Toezicht is in ieder geval het houden van integraal toezicht en het werkgeverschap voor de Raad van Bestuur. Daarnaast adviseert de Raad van Toezicht de Raad van Bestuur en fungeert de Raad van Toezicht als klankbord voor de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht is een ‘critical friend’, support, toetst en monitort. Hij houdt toezicht op de financiën en keurt begrotingen en jaarrekeningen goed. De leden van de Raad van Toezicht signaleren via hun netwerk trends in de maatschappij en de wetenschap die voor het beleid van de vereniging van belang zijn. De Raad van Toezicht volgt de Code goed Onderwijsbestuur en is lid van de VTOI-NVTK, het platform voor toezichthouders in de sectoren kinderopvang en onderwijs.

Samenstelling

De samenstelling van de Raad van Toezicht is opgenomen in bijgevoegde tabel. In 2023 is Paul van Geest, voorgedragen door de bisschoppen, door de ledenraad herbenoemd voor een tweede een tevens laatste zittingstermijn van vier jaar als lid van de Raad van Toezicht.   

Wilma de Koning-Martens heeft per 15 november 2023 een nieuwe functie aanvaard als bestuurder bij een onderwijsinstelling in het voedingsgebied van onze vereniging. Vanwege onverenigbaarheid van deze functie met de positie van lid van de Raad van Toezicht is zij per die datum afgetreden als lid Raad van Toezicht. Per 15 november 2023 is een vacature gesteld voor deze positie. 

De tweede zittingstermijn van de heer Harrie Meelen loopt af per 1 juli 2024. Hij is benoemd op voordracht van de personeelsgeleding van de gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (PGMR). Vooruitlopend op het aflopen van zijn termijn, is in 2023 de werving gestart voor een opvolger. De PGMR draagt mevrouw Tamara van Schilt-Mol voor als opvolger. Zij draait in de eerste helft van 2024 als inkomend lid informeel mee in de Raad van Toezicht en wordt formeel voor benoeming voorgedragen tijdens de Ledenraadvergadering van juni 2024.  

Aan het einde van het verslagjaar is geconstateerd dat bij één van de leden van de Raad van Toezicht sprake is van onverenigbaarheid met de bepaling in de statuten van de vereniging OMO, namelijk dat een ouder van een leerling op een OMO-school geen lid kan zijn van de Raad van Toezicht. Bij de werving en benoeming van dit lid is destijds deze bepaling in de statuten niet gesignaleerd en was bij alle betrokkenen daarmee niet bekend. Met het betrokken lid, de overige RvT-leden en de Raad van Bestuur is nu gesproken over deze ontstane situatie. Daaruit bleek dat de situatie naar alle waarschijnlijkheid niet meer van toepassing is na het huidige schooljaar. Afgesproken is hierover transparant te zijn in dit jaarverslag en de terugkoppeling aan de ledenraad. Afgesproken is om hier voor nu geen gevolgen aan te verbinden op de afspraak na dat in situaties waarin tijdens het huidige schooljaar deze onverenigbaarheid een rol zou kunnen spelen, hierop te handelen.  

Hoofd- en relevante nevenactiviteiten Raad van Toezicht

Een overzicht van de hoofd- en relevante nevenactiviteiten van de leden van de Raad van Toezicht in het verslagjaar is opgenomen in de bijlagen. De actuele hoofd- en nevenactiviteiten van de Raad van Toezicht staan ook op de website van de vereniging (www.omo.nl).  

Verantwoording aan de ledenraad

In 2023 heeft één ledenraadvergadering plaatsgevonden. Aan de vergadering namen 20 leden van de vereniging deel. Daarnaast waren nog 19 overige deelnemers aanwezig (zoals Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, Rectoren/algemeen directeuren, leden GMR, medewerkers OMO Bureau, etc.). De ledenraadvergadering werd voorgezeten door Anton van Kalmthout, technisch voorzitter van de ledenraad. De vergadering werd op 22 juni 2023 gehouden op 2College Jozefmavo in Tilburg.  

In de vergadering is besloten tot herbenoeming van Paul van Geest als lid van de Raad van Toezicht. Vervolgens hebben de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht een toelichting gegeven op het jaarverslag van 2022. Vanuit de ledenraad zijn verduidelijkende vragen gesteld over de accountantskosten, de bezoldiging van de Raad van Bestuur en experimenteerruimte binnen de scholen. Tevens is gevraagd om in de toekomst meer detailinformatie te delen over de realisatie versus de begroting.  De ledenraad heeft unaniem besloten tot goedkeuring van het jaarverslag 2022 en heeft decharge verleend aan de Raad van Toezicht over 2022.  

In het aansluitende informeel deel van de vergadering verzorgde mevrouw drs. Hammersma, secretaris-generaal van het ministerie van OCW, een korte presentatie met als thema ‘turbulentie in de samenleving en de invloed daarvan op het onderwijs’, waarna hierover een levendige dialoog volgde. 

Thema’s

In het afgelopen verslagjaar heeft de Raad van Toezicht aandacht besteed aan verschillende thema’s. De belangrijkste thema’s worden hieronder toegelicht. 

Strategie  
Koers 2023 en het intensiveringsprogramma Bewegen in Balans hebben in de afgelopen jaren richting gegeven aan de ontwikkeling van de scholen van OMO en van de vereniging. Elkaar ontmoeten, samen creëren en innoveren en kennis delen waren daarbij belangrijke succesfactoren. Jos Kusters en Yvonne Kops hebben in de afgelopen jaren als bestuurders intensief met de schoolleiders gewerkt aan de realisatie van Koers 2023 en aan een stevig strategisch kader voor de toekomst. De uitdagingen waar het onderwijs en de vereniging anno 2024 voor staan, vragen onverminderd om samenkracht en wendbaarheid. Leiderschap, op alle niveaus, is nodig om samen de benodigde transitie te kunnen doormaken. Koers 2030 ‘Samen groeien’ geeft aan waar OMO voor staat en de komende jaren voor gaat. Vanuit onze identiteit streven we in onze doorontwikkeling naar sociale en duurzame groei. 

In het verslagjaar hebben meerdere strategische overleggen, met en zonder de Raad van Bestuur, plaatsgevonden. Daarbij is stil gestaan bij de strategische opgave van de vereniging. In het begin van 2023 is gesproken over het strategisch kader. Eind 2023 is gesproken over de vertaling van dit kader naar opbrengsten en afspraken voor Koers 2030. Deze zijn door de Raad van Toezicht van een positief advies voorzien. 

Topstructuur 
In de strategische bijeenkomsten heeft de Raad van Toezicht zich tevens gebogen over een bij de strategische opgave passende besturing. De strategische opgave en transitie van de vereniging vraagt in de besturing om meer aandacht en om een grote diversiteit en complementariteit aan competenties. In goede afstemming met de Raad van Bestuur heeft de Raad van Toezicht besloten de Raad van Bestuur daarom uit te breiden naar drie personen.  

Gezien de (benoemings-)termijnen van de voorzitter en lid van de Raad van Bestuur en de voorzitter van de Raad van Toezicht, heeft de Raad van Toezicht zich ook gebogen over de planning van de opvolging. Het borgen van de bestuurlijke continuïteit, een goede overdracht én de transitieambitie zijn hierbij belangrijke uitgangspunten geweest. Gewenst is dat een nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur nauw betrokken is bij de werving van nieuwe leden van de Raad van Bestuur. Daarom wordt in 2024 gestart met de werving van een nieuwe voorzitter Raad van Bestuur met een beoogde startdatum op 1 januari 2025. Jos Kusters draagt dan het voorzitterschap over en vervult vanaf dan een rol als lid Raad van Bestuur tot 31 december 2025 (of zoveel langer als noodzakelijk). Yvonne Kops legt in de loop van 2025 haar taken als bestuurder neer. Dit betekent dat in 2025 wordt gestart met de werving van twee nieuwe leden van de Raad van Bestuur, als opvolging van Yvonne en vervolgens ook van Jos. Het streven is om begin 2026 de nieuwe Raad van Bestuur, bestaande uit een voorzitter en twee leden, in positie te hebben. Daarna wordt een nieuwe voorzitter voor de Raad van Toezicht geworven als opvolger van Theo Camps per 1 juli 2026. De Raad van Toezicht heeft, samen met de Raad van Bestuur, het vertrouwen dat met deze stappen de besturing van de vereniging zich ook in de toekomst ten volle kan richten op de ontwikkeling van goed onderwijs voor elke leerling.  

Werkgeversrol 
De Raad van Toezicht verricht de werkgeversrol voor de Raad van Bestuur. Naast de bovengenoemde gesprekken over de toekomstige topstructuur heeft een jaarlijkse evaluatie door de remuneratiecommissie plaatsgevonden van het functioneren van de Raad van Bestuur.  

ICT en Informatiebeveiliging  
De Raad van Toezicht is in het verslagjaar regelmatig meegenomen in de stand van zaken van de gezamenlijke ICT-omgeving en van het intensiveringsprogramma Informatiebeveiliging.  

Regionale samenwerking en bestuursoverdrachten  
Besturen hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een regionaal dekkend, kwalitatief hoogstaand en zo divers mogelijk onderwijsaanbod in een regio. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid vraagt om een regionale benadering van vraagstukken. In een regio vraagt het van scholen en besturen dat zij ver vooruit kijken, verder kijken dan het individuele school- en bestuursbelang en dat zij een toekomstvaste strategie voeren. De Raad van Toezicht heeft in de vergaderingen in het afgelopen verslagjaar stilgestaan bij een aantal regionale verkenningen.   

 • Zo is gewerkt aan een herschikking van het onderwijs in regio de Langstraat. Scholengemeenschap De Overlaat en OMO Scholengroep De Langstraat zijn daarbij in gesprek over een toekomstbestendig vmbo. Hiertoe is een bestuursoverdracht van De Overlaat naar OMO met een gelijktijdige scholenfusie met OMO Scholengroep De Langstraat voorbereid. De Raad van Toezicht heeft op 30 januari 2023 het voorgenomen besluit van de Raad van Bestuur goedgekeurd. De bestuursoverdracht en fusie zijn geëffectueerd per 1 augustus 2023.  

 • De Sancta Maria Mavo in Den Bosch heeft OMO gevraagd een vergaande samenwerking te onderzoeken. Aanleiding hiertoe was de zorg voor het voort kunnen bestaan van de Sancta Maria Mavo. In 2022 is gestart met de verkenning of een bestuursoverdracht van de school naar OMO met een gelijktijdige scholenfusie met de Bossche Vakschool tot de mogelijkheden behoort. Op 30 januari 2023 heeft de Raad van Toezicht het voorgenomen besluit van de Raad van Bestuur goedgekeurd. Vanwege de sterke terugloop van leerlingen heeft het bestuur van Sancta Maria mavo begin april besloten de bestuursoverdracht en fusie niet door te zetten. Hoewel er onderwijskundig nog mogelijkheden liggen, is een fusie op dit moment niet haalbaar gebleken. Met de Raad van Toezicht is besproken op welke wijze vanuit samenwerking een bijdrage geleverd kan worden aan een passende, toekomstbestendige oplossing voor de leerlingen en medewerkers van de Sancta Maria Mavo. Eind 2023 werd duidelijk dat de Sancta Maria Mavo aan het einde van schooljaar 2023-2024 gaat sluiten.   

 • Het Elzendaalcollege, Metameer en het Merletcollege in de regio Land van Cuijk en Maasduinen hebben in 2022 gewerkt aan een regiovisie. De herschikking van het onderwijs maakt onderdeel uit van deze regiovisie. Als zodanig is hierin opgenomen dat een scholenfusie tussen het Elzendaalcollege en Metameer wenselijk wordt geacht. Nadat in de loop van 2022 de Raad van Toezicht gedurende verschillende vergaderingen geïnformeerd en als klankbord bevraagd is over de herschikking van het onderwijs inclusief de organisatiestructuur is eind 2022 instemming verleend op de eindnotitie met het onderwijslandschap en de organisatievorm in deze regio. Op 30 januari heeft de Raad van Toezicht het voorgenomen besluit tot scholenfusie van het Elzendaalcollege en Metameer goedgekeurd. De fusie is geëffectueerd per 1 augustus 2023. 

De Raad van Toezicht heeft ervoor gekozen om de besluitvorming op deze trajecten met een kleine delegatie voor te bereiden. Geconcludeerd is dat dit goed heeft gewerkt omdat hierdoor voldoende ruimte was voor het stellen van kritische vragen en het meenemen van de geleverde input. 

Voortgang programma Bewegen in Balans  
Het programma Bewegen in Balans richt zich op het versterken van innovatiekracht en samenkracht. Bewegen in Balans is een emergent proces waarbij het lerend vermogen, vertrouwen en een veilige omgeving centraal staan. Bewegen in Balans is geen tot in de puntjes uitgewerkt programma. Centraal staat experimenteren en vanuit de dialoog stapje voor stapje onze professionaliteit ontwikkelen. Afgesproken is tweemaal per jaar met de Raad van Toezicht de tussentijdse ervaringen te delen. In het verslagjaar is dit éénmaal gedaan door het uitnodigen van één van de deelnemers aan een broedplaats om te spreken over hoe het experiment rondom de praktijkhavo een vervolg heeft gekregen in de praktijk. Daarnaast is de Raad van Toezicht geïnformeerd over eindevaluatie van het programma Bewegen in Balans. Met Koers 2030 wordt hierop voortgebouwd.   

Betrokkenheid Raden van Advies 
Tijdens de ledenraadvergadering in 2022 is door de afgevaardigde leden van de Raden van Advies met de Raad van Bestuur gesproken over de betrokkenheid van de Raden van Advies bij de vereniging. Naar aanleiding hiervan heeft intern een onderzoek plaatsgevonden naar deze betrokkenheid. Ook de voorzitter van de Raad van Toezicht is in dit onderzoek bevraagd. De uitkomsten en aanbevelingen zijn besproken met de Raad van Toezicht. Hierbij is ook specifiek ingegaan op vertegenwoordiging in de ledenraad en daarvanuit de relatie met de Raad van Toezicht. Afgesproken is de voortgang op dit onderwerp met enige regelmaat te bespreken in de Raad van Toezicht. 

Sturingsvraagstukken 
In het verslagjaar is de Raad van Toezicht geïnformeerd over verschillende rapporten die ingaan op sturingsvraagstukken in het onderwijs. Zo is het rapport van het interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) ‘Koersen op kwaliteit en kansengelijkheid’ en de beleidsreactie van de minister aan bod gekomen. Het onderzoek gaat over manieren om de sturing op onderwijskwaliteit en kansengelijkheid te verbeteren in het funderend onderwijs. Tevens is de Raad van Toezicht geïnformeerd over het advies van de Onderwijsraad ‘Een duidelijke positie voor schoolbesturen’. Het advies gaat in op sturing van de overheid en de positie van schoolbesturen. Besproken is wat de implicaties (kunnen) zijn van deze rapporten en hoe OMO zich tot deze ontwikkelingen zou kunnen verhouden. 

Specifiek met betrekking tot de governance rondom passend onderwijs is stilgestaan bij de uitkomsten van het Governance Lab. Het Governance Lab heeft tot doel meer inzicht te krijgen in de bestuurlijke rol bij de samenwerkingsverbanden passend onderwijs en in de governance verhoudingen. Naar aanleiding hiervan zijn nadere afspraken gemaakt over de bestuurlijke rolinvulling in de samenwerkingsverbanden. Ten aanzien van de rol van de Raad van Toezicht is afgesproken dat de Raad van Bestuur aan de Raad van Toezicht jaarlijks, op basis van de jaarstukken van de Samenwerkingsverbanden, een totaalbeeld verstrekt van de resultaten die OMO met betrekking tot passend onderwijs boekt, zonder consolidatie van de cijfers van de 10 samenwerkingsverbanden. Tevens wordt, aan de hand van een verantwoordingsdocument, terugkoppeling gegeven aan de Raad van Toezicht over een specifiek thema rondom passend onderwijs. 

Personeel  
Het personeel, dat de basis vormt voor goed onderwijs, blijft een belangrijk thema. Onderwerpen die aan bod kwamen zijn terug te voeren op meer strategische HRM-vraagstukken. In dit verband is ondermeer gesproken over de voortgang van het Leiderschapsontwikkeltraject (LOT). Een lid van de externe beoordelingscommissie is uitgenodigd om de Raad van Toezicht bij te praten. Naar aanleiding daarvan is afgesproken om op een ander moment door te spreken over de ontwikkeling van een systematiek om talenten uit te dagen en te motiveren. Tevens is stilgestaan bij de Regionale Aanpak Toekomst Onderwijsarbeidsmarkt (vorming van onderwijsregio’s) en bij de gezamenlijke aanpak van 25 Brabantse schoolbesturen op het thema lerarentekort. Deze ontwikkeling brengt tevens governancevraagstukken met zich mee welke aandacht vragen vanuit bestuur en toezicht. 

Bedrijfsvoering  
De bedrijfsvoering is gericht op het besteden van onderwijsgeld op een doelmatige en rechtmatige manier, met het oog op goed onderwijs voor leerlingen. De doelmatigheid uit zich in de samenkomst van de zorg voor de onderwijskwaliteit én een verantwoorde inzet van middelen. De Raad van Toezicht heeft teruggekeken aan de hand van de managementletter 2022, het accountantsverslag 2022 en het jaarverslag 2022. Het verslagjaar is gevolgd aan de hand van de 1e perioderapportage 2023 en de managementletter 2023. Daarnaast is vooruitgekeken aan de hand van de kadernota 2024 en de geconsolideerde begroting 2024-2028. De Raad van Bestuur heeft besloten de begroting over 2024 goed te keuren maar de meerjarenbegroting af te keuren omdat geconsolideerd de meerjarenbegroting een negatief meerjarenperspectief liet zien. De Raad van Toezicht heeft dit besluit bekrachtigd. De Raad van Bestuur gaat in gesprek met schoolleiders om de (financiële) uitdagingen te duiden en aan te pakken.  

In de vergaderingen van de Raad van Toezicht is tevens gesproken over de totstandkoming van een visie op bedrijfsvoering vanuit het uitgangspunt dat samen organiseren individueel sturen stimuleert.  

Toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader 
Geconcludeerd is dat behoefte is aan een nadere uitwerking van de toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader. De bepalingen die momenteel hierover zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement vormen onvoldoende basis voor het vervullen van de verschillende rollen als Raad van Toezicht. Op basis van een eerste opzet is in de commissies verkennend hierover gesproken. In de toezichtvisie wordt vastgelegd hoe de Raad van Toezicht werkt. In de verkenning zijn daarbij de volgende 4 pijlers onderscheiden: 

 • bijdragen aan publieke waarde in een turbulente samenleving; 

 • een sterk en divers toezichthoudend team; 

 • kritisch en selectief vanuit waarderend perspectief; 

 • samenspel intern en extern toezicht. 

De suggesties uit deze verkenningen zijn verzameld en verwerkt in een volgende versie om in de loop van 2024 tot vaststelling van de visie en kaders te kunnen komen. 

Aanbesteding accountantsdiensten 
Het contract met de externe accountant (Deloitte) voor uitvoering van accountantswerkzaamheden loopt af in 2024. Besloten is een Europees aanbestedingstraject te starten om te komen tot een nieuw contract voor een accountant. Met een belangrijke rol voor de auditcommissie, is in het verslagjaar door de Raad van Toezicht dit aanbestedingstraject doorlopen en is op 13 december 2023 ingestemd met de voorlopige gunning aan Pricewaterhousecoopers Accountants. 

Jaarverslag 2022  
Het jaarverslag 2022 is goedgekeurd door de Raad van Toezicht en bekrachtigd door de ledenraad. De Raad van Toezicht heeft decharge verleend aan de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid in 2022.  

Commissies

Auditcommissie

De auditcommissie wordt gevormd door drie leden van de Raad van Toezicht. De auditcommissie adviseert de Raad van Toezicht over het financieel beleid en beheer. De focus ligt op wettelijk voorgeschreven (financiële) verantwoordingsinformatie en de werking van de hieraan gerelateerde interne risicobeheersings- en controlesystemen. De auditcommissie houdt daarbij toezicht op rechtmatige besteding van middelen conform relevante wet- en regelgeving en conform de beginselen van goed bestuur. Ook brengt de auditcommissie advies uit aan de Raad van Toezicht over de relatie tussen het financiële beleid enerzijds en de doelmatige besteding van de verkregen middelen en het maatschappelijk doel anderzijds. De auditcommissie brengt na iedere vergadering verslag uit in de plenaire vergadering van de Raad van Toezicht.   

In het verslagjaar 2023 is de auditcommissie vier keer bij elkaar gekomen. Verschillende P&C-documenten zijn besproken. Hierover is positief advies uitgebracht aan de Raad van Toezicht. Met de Raad van Bestuur is gesproken over de inhoud van rapportages en het kader waarvanuit de auditcommissie en Raad van Toezicht deze kan toetsen.   

Inhoudelijk is ondermeer gesproken over de beheersing van de IT-omgeving aan de hand van het door de accountant uitgevoerde IT maturity assessment en interne voortgangsrapportages. Tevens is meerdere malen gesproken over de visie op bedrijfsvoering waarbij het belang aan bod is gekomen van het afspreken van heldere verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij rectoren/directeuren. 

De accountant heeft zowel met de auditcommissie alsook met de gehele Raad van Toezicht gesprekken gevoerd over de controle, de jaarrekening en het accountantsverslag.  

Onderwijscommissie

De onderwijscommissie wordt gevormd door drie leden van de Raad van Toezicht. De onderwijscommissie heeft als doel het interne toezicht op de onderwijskwaliteit te borgen en te stimuleren. De onderwijscommissie brengt na iedere vergadering verslag uit in de plenaire vergadering van de Raad van Toezicht.  

In het verslagjaar 2023 is de onderwijscommissie drie keer bij elkaar gekomen. Daarnaast is één vergadering, vanwege onvoorziene omstandigheden, geannuleerd en is de agenda schriftelijk behandeld. Periodiek worden kwaliteitsrapportages besproken in het kader van de onderwijsontwikkelcyclus. Over een aantal thema’s is uitgebreid besproken. Zo is gesproken over digitale geletterdheid en de visie op het gebruik van devices. Daarbij is aan bod gekomen dat het belangrijk is te zorgen voor een goede borging van ruimte voor reflectie op ethisch handelen. 

Tevens is gesproken over de eerste resultaten van kwalitatief onderzoek naar NPO-interventies. Daarbij werden zowel onderzoeksresultaten gedeeld als een ervaring uit de praktijk. Een ander (terugkerend) thema is de voorbereiding op het 4-jaarlijks Onderzoek Bestuur en Scholen door de onderwijsinspectie. Hierbij is tevens het samenspel tussen intern en extern toezicht aan bod gekomen. Tenslotte is in de volle breedte gesproken over passend onderwijs, waaronder ook onderwijs aan nieuwkomers. De onderwijscommissie heeft verzocht later in bredere kring verder het gesprek te voeren op de visie op onderwijs. 

Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie ondersteunt de Raad van Toezicht bij het uitvoeren van haar verantwoordelijkheden inzake beloningsaspecten, functionerings- en beoordelingsgesprekken, met betrekking tot de Raad van Bestuur. In het kader van de besluitvorming over de topstructuur heeft de remuneratiecommissie meerdere gesprekken gevoerd met de leden van de Raad van Bestuur. Daarnaast heeft de remuneratiecommissie het jaarlijkse werkgeversgesprek gevoerd. Daartoe is input verzameld bij diverse stakeholders, zoals de GMR en de rectoren/algemeen directeuren van OMO-scholen. Op basis van de in 2022 gemaakte werkafspraken is in het verslagjaar een reglement voor de remuneratiecommissie vastgesteld.  

Besluitenlijst

De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar besluiten genomen over de volgende onderwerpen:  

 • Bestuursoverdracht van SG de Overlaat en gelijktijdige fusie met OMO Scholengroep De Langstraat 

 • Scholenfusie Elzendaalcollege en Metameer 

 • Bestuursoverdracht en fusie Sancta Maria Mavo 

 • Reglement remuneratiecommissie 

 • Verslag Raad van Toezicht 2022 

 • Jaarverslag 2022 

 • Decharge Raad van Bestuur 2022 

 • Plan van aanpak Europese Aanbesteding accountantsdiensten vanaf 2024 

 • Profielschets lid Raad van Toezicht op voordracht van de PGMR 

 • Verlenging deelname Paul van Geest als lid van de onderwijscommissie 

 • Geconsolideerde begroting 2024-2028 

 • Voorlopige gunning Europese Aanbesteding accountantsdiensten 

 • Governance lab Passend Onderwijs 

 • Topstructuur 

Zelfevaluatie Raad van Toezicht

In het eerste kwartaal van 2024 heeft de Raad van Toezicht een zelfevaluatie gehouden over 2023. Deze zelfevaluatie heeft onder externe begeleiding plaatsgevonden. De externe begeleider heeft met een vragenlijst en individuele interviews input vergaard en vervolgens een gezamenlijke zelfevaluatiesessie begeleid waarbij deels ook de Raad van Bestuur is aangesloten.  

De belangrijkste onderwerpen van gesprek waarover afspraken zijn gemaakt:   

 • verbinding met en betrokkenheid bij andere gremia in de organisatie; 

 • de agenda en informatievoorziening; 

 • afronden en benutten van de toezichtvisie, het toezichtkader en het toetsingskader; 

 • gesprekstechnieken in de vergaderingen. 

Tijdens deze bijeenkomst heeft de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur tevens teruggekeken op het proces van besluitvorming over de topstructuur op basis van eigen bevindingen en reacties van stakeholders. Op basis hiervan zijn vervolgafspraken gemaakt en lessen voor de toekomst getrokken. 

Beschouwing

2023 stond voor de Raad van Toezicht voor een belangrijk deel in het teken van gesprekken over de strategie en de topstructuur. Het strategisch kader en de eerste contouren van Koers 2030 geven de vereniging richting op samen verder te groeien. De transitieambitie, het borgen van de bestuurlijke continuïteit en een goede overdracht zijn belangrijke uitgangspunten geweest voor de besluitvorming over de topstructuur. De Raad van Toezicht heeft, samen met de Raad van Bestuur, het vertrouwen dat met de ingezette stappen de besturing van de vereniging zich ook in de toekomst ten volle kan richten op de ontwikkeling van goed onderwijs voor elke leerling. Met daarbij veel dank en waardering voor de bestuurlijke integriteit van de Raad van Bestuur in het belang van OMO. De Raad van Toezicht kijkt daarmee positief vooruit naar de volgende jaren.   

Bijlagen bij verslag Raad van Toezicht

Samenstelling Raad van Toezicht – per 1 juli 2023

 

Voordracht

Audit-
com-
missie

Onder-
wijs-
com-
missie

Remu-
neratie-
com-
missie

Datum
eerste
benoe-
ming

Datum
herbe-
noeming

Uiterste
datum
aftreden

De heer dr. Th.W.A (Theo) Camps
(voorzitter)

OGMR

n.v.t.

n.v.t.

lid

1-7-2018

1-7-2022

30-6-2026

Mevrouw L. (Lilian) Damen-Evers (vice-voorzitter)

Raad van toezicht

n.v.t.

n.v.t.

voorzitter

1-7-2021

1-7-2025

30-6-2029

De heer prof. dr. P.J.J. (Paul) van Geest

Bisschoppen

n.v.t.

lid

n.v.t.

1-7-2020

1-7-20231

30-6-2027

De heer dr. H. (Hans) Junggeburt

Raad van toezicht

lid2

n.v.t.

n.v.t.

1-7-2017

1-7-2021

30-6-2025

Mevrouw W.L.M. (Wilma) de Koning-Martens

Raad van toezicht

voorzitter

n.v.t.

n.v.t.

1-7-20203

1-7-2024

15-11-20234

De heer drs. H. (Harrie) Meelen

PGMR

n.v.t.

lid

n.v.t.

1-7-2016

1-7-2020

30-6-2024

De heer H. (Herman) Molenaar

Raad van toezicht

lid / voorzitter5

n.v.t.

n.v.t.

1-7-2021

1-7-2025

30-6-2029

Mevrouw dr. J. (Joke) Snippe MBA MSc

LGMR

n.v.t.

voorzitter

n.v.t.

1-7-2020

1-7-2024

30-6-2028

Tabel: Samenstelling Raad van Toezicht

1 Paul van Geest is benoemd voor een eerste zittingstermijn van drie jaar. Dit in verband met de verlenging van de laatste zittingstermijn van zijn voorganger met één jaar.
2 Hans Junggeburt is door de Raad van Toezicht op 30 maart 2023 benoemd tot lid van de Auditcommissie per 1 april 2023.
3 Mevrouw De Koning-Martens is per 1 juli 2020 door de ledenraadvergadering benoemd, maar heeft de functie per 1 september 2020 aanvaard.
4
Mevrouw De Koning-Martens is per 15 november 2023 afgetreden
5
De heer Molenaar heeft sinds het aftreden van mevrouw De Koning Martens per 15 november 2023 het voorzitterschap van de Auditcommissie overgenomen.

 

hoofdactiviteit

nevenactiviteit

De heer dr. Th.W.A. Camps
(voorzitter)

Rabobank Pensioen, voorzitter bestuur

Camps & Company BV, bestuurder

Pensioenfonds Rabobank, voorzitter bestuur

Pensioenfonds TNO, voorzitter Raad van Toezicht

IFOK/Cadmus, Chairman Advisory Board

Organisatiekunde & bestuurskunde Tias School for Business and Society Tilburg University, Emeritus hoogleraar

Mevrouw drs. L. Damen-Evers
(vice-voorzitter)

- Rabobank, coöperatief directeur en voorzitter kring Midden-Brabant (tot 1 september 2023)
- directeur coöperatie ontwikkeling (per 1 sept. 2023)

Special Olympics Nationale Spelen Breda – Tilburg 2024, bestuurslid

Johan Stekelenburg Stichting, voorzitter bestuur (tot 1-1-2024)

Elftal tegen Armoede (tot 1-9-2023)

BOV-trofee, jurylid (tot 1-9-2023)

Ontdekstation 013, bestuurslid (tot 1-9-2023)

013Food, voorzitter bestuur (tot 1-9-2023)

Midpoint Brabant, lid Algemeen Bestuur (tot 1-9-2023)

De heer prof. dr. P.J.J. van Geest

- Erasmus School of Philosophy, hoogleraar Economie en Theologisch denken
- Tilburg University, hoogleraar Kerkgeschiedenis
- Erasmus Economics and Theology Institute, scientific director

Katholieke Universiteit Leuven, Bijzonder gasthoogleraar, Faculteit der Theologie

International scholarly editorships

Editor Journal of Economics, Theology and Religion (EUR)

Member Scientific Board Studia Borbonica. International Journal of Studies on the House of Bourbon

Editor M &O. Tijdschrift voor Management en Organisatie

Editor (co-founder) Brill’s Studies in Catholic Theology (Brill, Leiden-Boston-Köln)

Member advisory Board: Brill’s Series in Church History and Religious Culture (Brill, Leiden-Boston-Köln)

Editor Brill Series in Church History (Brill, Leiden-Boston-Köln)

Editor-in-Chief Brill’s Encyclopedia of Early Christianity (Brill, Leiden-Boston-Köln)

Memberships

Member of the European Academy of Sciences and Arts (EASA, Latin: Academia Scientiarum et Artium Europaea), Class VII: World Religions.

Academicus ordinarius (member) Pontificia Academia Theologica, Città del Vaticano.

Member Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW)

Member Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW)

Member Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns (Fakulteit Kuns en Geesteswetenskappe)

Member Council of the Association Internationale d’Etudes Patristiques (AIEP)

Member scientific council journal Chiesa e Storia (Rivista dell'Associazione Italiana dei Professori di Storia della Chiesa)

External Participant, advisor Erasmus Happiness Economics Research Organisation (EHERO), Erasmus School of Economics (ESE) at Erasmus University Rotterdam (EUR)

De heer dr. H. Junggeburt

JCS Consultancy bv, directeur

UWV Amsterdam Projectleider digitale transformatie

Wealer Automotive, Board-Advisor

Strategisch Adviseur diverse start-ups op HR-IT

Yearth Academy Trainer SHRM

AOG Groningen, Kerndocent HR Strateeg

Bink Kinderopvang, lid Raad van Toezicht en lid remuneratie commissie

Mevrouw drs. W.L.M. de Koning-Martens

KNAW, algemeen directeur

Isala ziekenhuis, vicevoorzitter Raad van Toezicht en voorzitter remuneratiecommissie

De heer drs. H. Meelen

 

AOB voortgezet onderwijs, kaderlid

Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven, voorzitter

Stichting Augustinianum Sorong (bevordering toegankelijkheid middelbaar- en hogeronderwijs voor inheemse bevolking in de Indonesische provincie Papua), lid bestuur

De heer drs. H. Molenaar

H. Molenaar, zelfstandig adviseur

Platform Ondernemend Meierijstad (POM) (onder vereniging Meierijstad), bestuursvoorzitter

Van Loon, lid one-tier Raad van Commissarissen

MBI BV, lid Raad van Commissarissen

De Groot Rosmalen, voorzitter Raad van Advies

Van Berlo, VADO, (voorzitter), TCF en Den Ouden (lid)

Mevrouw dr. J. Snippe MBA MSc

SCOH, voor basisonderwijs en peuteropvang, lid College van bestuur

Kennisbenuttingsraad NRO, voorzitter

Maatschappelijke commissie Verus, voorzitter

Tabel: Hoofd- en nevenactiviteiten Raad van Toezicht
 

Nevenactiviteit

Jos Kusters (voorzitter)

Strategische adviesraad Fontys educatie, voorzitter

VO-raad, lid Leden Advies Raad

Radboud Universiteit docenten academie, lid Advies Raad

Yvonne Kops (lid)

University College Roosevelt, voorzitter Raad van Toezicht

SIVON, voorzitter ledenraad

Graduate Commisssie Professional Doctorate domein Leren & Professionaliseren, werkveldlid

Tilburg School of Humanities and Digital Sciences (TSHD UvT), lid maatschappelijke adviesraad

iXperium, Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), lid strategisch stakeholders overleg

Tabel: Relevante nevenactiviteiten Raad van Bestuur