WNT / Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders (model H)

Op 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. Op 1 januari 2016 is de sectorale regeling van het ministerie van OCW vervangen door een systeem van bezoldigingsklassen.

Het aantal complexiteitspunten per criterium is als volgt:

  • Totale baten 2021 (t-2): 10

  • Aantal bekostigde leerlingen 1-10-2021 (t-2): 5

  • Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren 1-10-2021 (t-2): 5

Het bezoldigingsmaximum voor vereniging Ons Middelbaar Onderwijs in 2023 bedraagt met totaal 20 punten (klasse G) € 223.000. Dit geldt naar rato van de omvang en/of de duur van het dienstverband. Voor voorzitters van Raden van Toezicht ligt het maximum op € 33.450; voor leden op € 22.300.
De vergoedingen van de Raad van Toezicht zijn afgeleid van het maximum WNT. De voorzitter Raad van Toezicht ontvangt een vergoeding van 60% van het maximum WNT. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding van 50% van de vergoeding van de voorzitter van de Raad van Toezicht. Tevens ontvangen de leden een vergoeding voor deelname aan de commissies.

In onderstaande tabel is de bezoldiging van de bestuurders van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs opgenomen.

bedragen x 1 €

Jos Kusters

Yvonne Kops

Functiegegevens

Voorzitter

Lid

Aanvang functievervulling in 2023

1-1

1-1

Einde functievervulling in 2023

31-12

31-12

Deeltijdfactor in fte

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging 2023

  

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

211.494

177.804

Beloningen betaalbaar op termijn

11.496

22.896

Subtotaal bezoldiging

222.990

200.700

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

223.000

223.000

Reden overschrijding bezoldigingsmaximum

n.v.t.

n.v.t.

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t.

n.v.t.

Totale bezoldiging 2023

222.990

200.700

   

Gegevens 2022

  

Aanvang functievervulling

1-1

1-1

Einde functievervulling

31-12

31-12

Deeltijdfactor in fte

1,0

1,0

Bezoldiging

  

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

191.546

170.514

Beloningen betaalbaar op termijn

24.437

23.879

Subtotaal bezoldiging

215.983

194.393

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

216.000

216.000

Totale bezoldiging 2022

215.983

194.393

In onderstaande tabel is de bezoldiging van de toezichthouders van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs opgenomen.

bedragen x 1 €

Theo Camps

Lilian Damen

Hans Junggeburt

Functiegegevens

Voorzitter

Lid

Lid

Aanvang functievervulling in 2023

1 januari

1 januari

1 januari

Einde functievervulling in 2023

31 december

31 december

31 december

    

Bezoldiging 2023

   

Totale bezoldiging

20.070

11.736

11.311

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

33.450

22.300

22.300

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet
terugontvangen bedrag

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

    

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

    

Gegevens 2022

   

Aanvang functievervulling

1 januari

1 juli

1 januari

Einde functievervulling

31 december

31 december

31 december

    

Bezoldiging 2022

   

Totale bezoldiging

19.440

12.271

9.720

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

32.400

21.600

21.600

    

bedragen x 1 €

Herman Molenaar

Joke Snippe

Harrie Meelen

Functiegegevens

Lid

Lid

Lid

Aanvang functievervulling in 2023

1 januari

1 januari

1 januari

Einde functievervulling in 2023

31 december

31 december

31 december

    

Bezoldiging 2023

   

Totale bezoldiging

11.736

11.736

11.736

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

22.300

22.300

22.300

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet
terugontvangen bedrag

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

    

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

    
    

bedragen x 1 €

Hermans Molenaar

Joke Snippe

Harrie Meelen

Gegevens 2022

   

Aanvang functievervulling

1 juli

1 januari

1 januari

Einde functievervulling

31 december

31 december

31 december

    

Bezoldiging 2022

   

Totale bezoldiging

12.271

11.421

11.421

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

21.600

21.600

21.600

    

bedragen x 1 €

Paul van Geest

Wilma de Koning

Functiegegevens

Lid

Lid

Aanvang functievervulling in 2023

1 januari

1 januari

Einde functievervulling in 2023

31 december

14 november

   

Bezoldiging 2023

  

Totale bezoldiging

11.736

10.269

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

22.300

19.428

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet
terugontvangen bedrag

n.v.t.

n.v.t.

   

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

   

Gegevens 2022

  

Aanvang functievervulling

1 januari

1 januari

 

Einde functievervulling

31 december

31 december

 
    

Bezoldiging 2022

   

Totale bezoldiging

11.421

11.421

 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

21.600

21.600

 

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2023 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.