Onderwijstijd

De scholen van de vereniging blijven zich inzetten voor verbetering van onderwijs en het bieden van maatwerk passend bij de eigen visie en ambities. Hieronder valt een goede invulling van de onderwijstijd. 

We houden ons aan de wettelijke urennorm volgens de Wet modernisering onderwijstijd. Elke school moet per jaar minimaal 189 dagen onderwijs geven. Door de vakantiespreiding hebben bepaalde regio’s vijf dagen minder beschikbaar dan 189. Dit is toegestaan. De medezeggenschapsraad op school moet vooraf instemmen met de planning van de dagen waarop er geen onderwijs is. 

Op schoolniveau wordt vanuit een onderwijskundige visie bepaald welke activiteiten meetellen als onderwijstijd. Scholen kunnen de onderwijstijd voor gewone lessen gebruiken, maar bijvoorbeeld ook voor stages of projecten bij bedrijven of maatschappelijke organisaties, om colleges of vakken te volgen aan een universiteit of voor afstandsonderwijs of leerpleinen. 

De wettelijke kaders voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs bieden veel ruimte om eigen keuzes te maken over de inrichting, vormgeving en planning van het onderwijs. Een onderwijsactiviteit moet aan drie voorwaarden voldoen om als onderwijstijd in de zin van de wet te worden gezien. 

Een onderwijsactiviteit is onderwijstijd indien: 

  • bewust gepland en verzorgd onder verantwoordelijkheid van de school;

  • uitgevoerd onder de pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid van een leraar of een ander die hier op grond van de wet mee belast mag worden;

  • de medezeggenschap er vooraf mee heeft ingestemd.

Binnen de urennorm is veel ruimte voor maatwerk. Iedere leerling kan een programma volgen dat aan de wettelijke urennormen voldoet. Maar voor iedere leerling mogen scholen ook van de normen afwijken. Dit gebeurt alleen als dat in het belang is van de leerling.

Eigen keuzes voor de invulling van de onderwijstijd mogen geen negatief effect hebben op de kwaliteit van het onderwijs. Binnen de school houden professionals, ouders en de MR de kwaliteit van het onderwijs en de resultaten in de gaten. Daarnaast kan de Inspectie van het Onderwijs optreden als de kwaliteit van het onderwijs op de school onder de maat is. 

De school kan op verschillende manieren maatwerk bieden, zoals leerlingen:

  • meer of minder lesuren in een vak laten volgen;

  • een vak op hoger niveau laten volgen en afsluiten;

  • een extra vak (of extra vakken) laten volgen;

  • sneller door het onderwijsprogramma leiden (vwo);

  • een plusdocument of vermelding cum laude geven.

De scholen van de vereniging leggen verantwoording af over de gerealiseerde onderwijstijd in Vensters voor Verantwoording. De resultaten per school zijn terug te vinden via www.scholenopdekaart.nl

Pilot Onderwijstijd
Vanaf september 2024 start de Pilot Onderwijstijd. In deze tweejarige pilot krijgen scholen de ruimte om uit te zoeken wat het betekent om substantieel minder lesuren aan te bieden aan leerlingen en in plaats daarvan meer uren te besteden aan ontwikkeltijd en/of voorbereidingstijd voor leraren. De pilot - een initiatief van het ministerie van OCW, de onderwijsbonden en de VO-raad - moet uitwijzen of een herziene balans scholen meer ruimte biedt om te werken aan de kwaliteit van lessen en de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs. Scholen konden zich tot 17 februari 2024 hiervoor aanmelden.