Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa

2023

begroting
2023

2022

Afschrijvingen

27.110

28.093

25.016

Boekwinst/-verlies desinvesteringen

76

28

1.819

 

27.186

28.121

26.835

(bedragen x € 1.000)

De afschrijvingen over de materiële vaste activa bedragen € 27,2 miljoen. Ten opzichte van de begroting zijn de gerealiseerde afschrijvingen € 0,9 miljoen lager (3,3%).