Passend onderwijs

De vereniging vindt het belangrijk dat de talenten van kinderen optimaal ontwikkeld worden. Het ene kind heeft daar meer ondersteuning bij nodig dan het andere kind. Passend onderwijs zorgt ervoor dat leerlingen onderwijs krijgen dat bij ze past, dat ze ondersteuning krijgen als dat nodig is en dat er minder leerlingen thuis komen te zitten. Scholen in een regio werken samen in een samenwerkingsverband passend onderwijs (swv). De scholen van de vereniging zijn vertegenwoordigd in tien regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs (bijlage 6).

In ieder samenwerkingsverband vertegenwoordigen een of meerdere rector(en)/algemeen directeur(en) de vereniging. Dit staat beschreven in het managementstatuut van de vereniging. In 2023 zijn er verschillende wisselingen geweest in deze vertegenwoordiging (sommige van tijdelijke aard). Dit is juridisch vastgelegd.

In 2023 is het opleidingstraject afgerond voor de rectoren/algemeen directeuren van de vereniging die gemandateerd bestuurder zijn in de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Hierin is een visie ontwikkeld voor de gewenste governance structuur en is naar de inrichting en doelstelling van de werkgroep passend onderwijs gekeken en de wijze van verantwoording.

Geconcludeerd is dat de term werkgroep eigenlijk niet passend is. Daarom is besloten om dit overleg het 'OMO Bestuurders Overleg Passend Onderwijs' (OBOPO)  te gaan noemen.

De volgende doelstellingen zijn voor het OBOPO geformuleerd:

  • Afstemming van de doelen ten aanzien van passend onderwijs in de breedste zin van het woord op verenigingsniveau (inclusief inclusiever onderwijs en kansenverbetering). Op basis hiervan wordt jaarlijks terugkoppeling gegeven aan de Raad van Bestuur en wordt binnen het OBOPO het gesprek hierover gevoerd.

  • Kennisdeling over het passend maken van het onderwijs en het stijgen op de inclusie ladder.

  • Versterking van de rol van gemandateerd bestuurder in de samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

De samenstelling van de groep is gebleven zoals hij nu was (gemandateerde bestuurders vanuit OMO in de samenwerkingsverbanden, lid van de Raad van Bestuur en advisering vanuit het bureau op het gebied van juridische zaken, financiën en onderwijs, en op afroep eventuele andere disciplines).

Er gaat gewerkt worden met een roulerend voorzitterschap per jaar, waarbij het overleg (3x per jaar) voorbereid wordt door de voorzitter met ondersteuning vanuit het bureau (senior beleidsadviseur onderwijs). Het voorzitterschap start bij de bepaling van het nieuwe jaarthema (medio maart). De voorzitter heeft nadrukkelijk affiniteit met het jaarthema. Voor het jaar 2023 (en 2024) was dat ‘Het vso in het krachtenveld van het samenwerkingsverband’. De verantwoording gebeurt op basis van het thema.

In de vergaderingen is verder aan de orde geweest:

  • de afbouw van de reserves door de samenwerkingsverbanden;

  • de vergelijking van de begrotingen van de tien samenwerkingsverbanden;

  • de factsheets passend onderwijs;

  • de plotselinge korting van de samenwerkingsverbanden.

Passend onderwijs komt daarnaast terug in de gesprekken over onderwijskwaliteit tussen de Raad van Bestuur en de scholen.

Binnen ieder samenwerkingsverband worden afspraken gemaakt over welke basisondersteuning op de diverse scholen geboden wordt, welke voorzieningen voor extra ondersteuning er zijn en hoe de middelen verdeeld worden.