Herschikking, samenwerking, fusie en overname

In de huidige tijd zijn samenwerkingen van alle dag. We zien samenwerkingen tussen vo-scholen, met het speciaal onderwijs, vervolgonderwijs als ook met het bedrijfsleven. De samenwerkingen ontstaan veelal om leerlingen de grootst mogelijke kansen op een mooie (onderwijs-)carrière te bieden. De krimp, die overal in de provincie merkbaar is, zorgt ervoor dat nog meer dan eerst wordt gekeken naar vormen voor een meer bestendige samenwerking. Ook kan een herschikking van het onderwijs nodig zijn. Enkele bestuursoverdrachten, fusies of herschikkingen van het onderwijs worden hieronder nader uitgelicht.

Het land van Cuijk en Maasduinen

In 2022 is met een regioproces gestart, dat is opgesteld door de rectoren in samenwerking met de medezeggenschapsraden. Er is met elkaar een regiovisie opgesteld met als toekomstbeeld (het behouden van) een kansrijk onderwijsaanbod. Deze regiovisie is in december 2022 vastgesteld door de Raad van Bestuur. Een van de onderdelen uit de regiovisie is een scholenfusie tussen het Elzendaalcollege en Metameer. Deze scholenfusie is in per 1 augustus 2023 geëffectueerd.

’s-Hertogenbosch

De afgelopen jaren zijn gesprekken gevoerd met de Sancta Maria Mavo over de bestendiging van een zo breed mogelijk vmbo voor de stad. Op deze manier werd getracht zo veel mogelijk leerlingen de kans te bieden op een zo kansrijk mogelijke toekomst. Hiertoe is in 2022 de mogelijkheid onderzocht voor een eventuele bestuursoverdracht van de Sancta Maria Mavo naar vereniging OMO met een gelijktijdige scholenfusie met de Bossche Vakschool. Vanwege de sterke terugloop van leerlingen heeft het bestuur van de Sancta Maria Mavo begin april van het verslagjaar besloten de bestuursoverdracht en fusie niet door te zetten. Aan het einde van het verslagjaar werd duidelijk dat de Sancta Maria Mavo aan het einde van schooljaar 2023-2024 gaat sluiten.

De Langstraat

OMO Scholengroep De Langstraat heeft in het kader van o.a. de Nieuwe Leerweg gesprekken gevoerd met Scholengemeenschap De Overlaat over een meer bestendig vmbo naar de toekomst toe. Hiertoe is een bestuursoverdracht van De Overlaat naar OMO met een gelijktijdige scholenfusie met OMO Scholengroep De Langstraat voorbereid. De bestuursoverdracht en fusie zijn geëffectueerd per 1 augustus 2023.

Samenwerkingen

Diverse OMO-scholen werken samen met verschillende partners:

 • Brainportscholen
  Brainportscholen zijn een verbindend platform voor middelbare scholen die alles op alles zetten om de toekomstgerichte vaardigheden van alle kinderen maximaal te ontwikkelen. Een aantal OMO-scholen in de omgeving van Eindhoven is deelnemer.

 • Dieze College
  Het Dieze College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen tussen 12 en 20 jaar in ’s-Hertogenbosch. De school is gericht op leerlingen met vmbo-niveau met gedrags- en psychiatrische problemen. De school heeft een uitstroomprofiel vervolgonderwijs.
  Deze school wordt gehuisvest in De Bossche Vakschool, waardoor er meer intensieve samenwerking kan ontstaan en leerlingen door kunnen stromen vanuit het vso naar het vo om zo een regulier diploma te behalen.

 • Spoor 10-14
  Spoor 10-14 is een nieuwe school waarbij het grote verschil met een ‘gewone’ school is, dat de leerlingen niet op hun twaalfde (groep 8) een keuze maken voor vmbo, havo of vwo, maar dat pas doen op hun veertiende. Spoor 10-14 is een samenwerking tussen meerder po-schoolbesturen en alle vo-scholen uit Den Bosch.

 • Unit 5
  Unit 5 is een leeromgeving waarin een gevarieerde groep leerlingen in de leeftijd van 10 tot 15 jaar zich optimaal kan ontwikkelen. Elk op hun eigen niveau. Aan het einde van Unit 5 wordt er een keuze gemaakt in een specifieke onderwijsrichting. Unit 5 is een samenwerking tussen twee po-scholen, een vso-school, het Rodenborch-College en de Bossche Vakschool voor leerlingen tot 15 jaar.

Daarnaast werkt de vereniging samen met het hoger en wetenschappelijk onderwijs:

 • Tilburg University (TiU)

 • Radboud Universiteit (RU)

 • Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)

 • Hogeschool van Rotterdam (HR)

 • Fontys Hogescholen

 • Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN)

 • Avans Hogescholen

 • Innovation Academy van University College Dublin (UCD)

Deze samenwerkingen hebben vooral te maken met het gebied van professionaliseren en ontwikkelen van docenten, begeleiding van leerlingen bij profielwerkstukken, hbo-voorbereidingsprogramma’s en -verrijkingsprogramma’s. Zie ook bijlage 8.