Liquide middelen

Liquide middelen

31 december 2023

31 december 2022

Kasmiddelen

58

66

Tegoeden op bank- en girorekeningen

232.363

253.556

Deposito's

0

0

Overige

-12

4

 

232.409

253.626

(bedragen x € 1.000)

Voor een overzicht van de kasstromen wordt verwezen naar het kasstroomoverzicht.