Personeelslasten

Personeelslasten

2023

begroting
2023

2022

Brutolonen en salarissen

420.250

390.006

379.534

Sociale lasten

53.996

48.046

48.286

Pensioenpremies

57.678

62.446

62.157

Lonen en salarissen

531.924

500.499

489.977

    

Dotaties personele voorzieningen

236

-458

135

Personeel niet in loondienst *

14.685

14.409

35.572

Overig

15.554

19.414

14.094

Overige personele lasten

30.475

33.365

49.801

    

Af: Uitkeringen

-5.771

-1.849

-3.665

    
 

556.628

532.014

536.113

(bedragen x € 1.000)
* In 2023 zijn de kosten van inhuur schoonmaak ondergebracht onder de huisvestingslasten. In 2022 zijn deze opgenomen bij personeel niet in loondienst.

De kosten van lonen en salarissen bedragen € 531,9 miljoen en zijn daarmee € 31,4 miljoen (6,3%) hoger uitgevallen dan begroot. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door een hogere formatie dan begroot en anderzijds door de bijstelling van de lonen door cao ontwikkelingen. De salarissen en uitkeringen zijn per 1 juli 2023 structureel verhoogd met 10 procent. Werknemers kregen daarnaast in november 2023 een eenmalige uitkering die afhankelijk was van de loonschaal.

De uitkeringen waren te laag begroot. Ten opzichte van 2022 zijn de uitkeringen gestegen (€ 2,1 miljoen). Per 2-8-2022 is de regeling betaald ouderschapsverlof ingegaan. Werknemers hebben recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof. Indien dit in het eerste levensjaar van hun kind wordt opgenomen vergoed het UWV 70% van hun dagloon. Dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO). Omdat deze uitkering pas achteraf aangevraagd kan worden is er in 2023 een toename van WAZO uitkeringen

Aantal personeelsleden op basis van fte’s

Het gemiddeld aantal personeelsleden over kalenderjaar 2023 op basis van full time equivalenten (fte) is in onderstaande tabel met de gegevens van 2022 en de begroting vergeleken:

Gemiddeld aantal personele fte's

2023

begroting
2023

2022

Directie

128

129

130

Onderwijs ondersteunend personeel
(overig)

964

923

957

Overhead

1.092

1.052

1.087

    

Onderwijzend personeel

4.115

4.023

4.150

Onderwijs ondersteunend personeel
(primair proces)

700

611

637

Onderwijs proces

4.815

4.634

4.787

    

Totaal

5.907

5.686

5.874

In 2023 is het gemiddelde aantal fte’s met 220 fte (3,9%) hoger dan de begroting.

In bijlage 5 zijn meerdere personele kerngegevens grafisch weergegeven.