Jaargesprek

In het jaargesprek van de Raad van Bestuur met de scholen wordt stilgestaan bij de onderwijsontwikkeling van de school en aandachtspunten vanuit de beleidscyclus, de kwaliteitscyclus en de planning- en controlcyclus.

Het doel van het jaargesprek is tweeledig:

  1. De schoolleider legt in het formele deel verantwoording af aan de Raad van Bestuur over het afgelopen jaar.

  2. De school presenteert in een informeel deel een aantal ontwikkelingen/projecten aan de Raad van Bestuur. De vorm van de presentatie en de samenstelling van de delegatie vanuit de school is aan de school. In het verslagjaar was het thema 'Onderwijs in transitie naar de toekomst'.

Formeel deel jaargesprek

De agenda van elk jaargesprek is opgesteld langs de zeven kwaliteitspijlers uit Koers2023. Ter voorbereiding op het jaargesprek krijgt de schoolleider een factsheet. De schoolleider levert een schoolportret aan. Dit portret bevat enerzijds een integrale analyse, waarin de onderlinge samenhang wordt weergegeven op een aantal aspecten (waaronder onderwijskwaliteit, -resultaten en de personele- en organisatieontwikkelingen). Anderzijds legt de schoolleider in het portret verantwoording af op de zeven kwaliteitspijlers van het ontwikkelkader.

Informeel deel jaargesprek 

Het voornaamste doel van het informele deel is het informeren van de Raad van Bestuur over de ontwikkelingen/projecten in de school op het gebied van het jaarthema. Deze ontwikkelingen en innovaties kunnen ook interessant zijn voor andere OMO-scholen. Daarom is ingezet op het breed delen hiervan via het verenigingsbrede, sociale intranet ONS.

Pilot jaargesprekken 2023

In het verslagjaar is, in lijn met de behoefte naar meer proportionaliteit in de jaargesprekkencyclus, een pilot uitgevoerd met zes scholen. In twee sessies is met drie scholen tegelijk het gesprek gevoerd over de inhoudelijke visie en onderwijsontwikkeling van de scholen. De betreffende rectoren hebben hiervoor een themadocument aangeleverd, gericht op een van de vier transitiethema's uit het strategisch kader. De evaluatie (met alle betrokkenen in de pilot) wordt betrokken bij de nog vast te stellen bestuurlijke cycli behorende bij Koers 2030.