Continuïteitsparagraaf 

Het meerjarenperspectief 2024-2028 dat bij de begroting 2024 ter besluitvorming is aangeboden, heeft geleid tot het besluit om de jaarschijf 2024 goed te keuren en de meerjarenbegroting af te keuren. Aanleiding hiervoor lag vooral in de gepresenteerde begrotingstekorten en de snelheid waarmee het vermogen werd afgebouwd, tot onder de gehanteerde ondergrens (18%).

Bij het opstellen van de financiële managementrapportage over 2023 werd duidelijk dat er een significante afwijking was tussen de opgestelde begroting 2023 en de realisatiecijfers. Ook is uit de gevoerde gesprekken over de school(deel)begrotingen duidelijk geworden welke aannames en uitgangspunten er ten grondslag lagen aan de in de begroting gemaakte keuzes. Er is daarom een bijgesteld meerjarenperspectief opgesteld, waarin zowel de effecten van de managementrapportage verwerkt zijn, als het voortschrijdend inzicht op financiële ontwikkelingen meegenomen is en de wijze waarop de cijfers geduid zijn, aangepast is.

Op basis van dit bijgestelde meerjarenperspectief en alle hiervoor genoemde ontwikkelingen, kan geconcludeerd worden dat er weliswaar sprake is van een (aflopend) negatief meerjarenperspectief (gecumuleerd gaat het voor de komende 5 jaar over ca. € 33 miljoen), maar dat er voldoende weerstandsvermogen beschikbaar is om deze tijdelijke periode met negatieve begrotingsresultaten te overbruggen. Het weerstandsvermogen blijft ook in de komende jaren boven de gestelde ondergrens van 18%. De liquiditeitspositie is ruim voldoende om de afbouw van de reserves mogelijk te maken en er worden geen majeure investeringen verwacht. Geconcludeerd mag worden dat de continuïteit van de vereniging geborgd is.