Kortlopende schulden

Kortlopende schulden

31 december 2023

31 december 2022

Kredietinstellingen

 

11.411

 

11.411

Crediteuren

 

17.484

 

16.722

OCW

 

-

 

-

     

Loonheffing

24.552

 

22.456

 

Omzetbelasting

151

 

121

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

24.703

 

22.577

     

Schulden terzake van pensioenen

 

6.907

 

7.100

     

Overige kortlopende schulden

 

8.719

 

7.119

     

Subsidies OCW niet-geoormerkt

1.562

 

4.581

 

Subsidies OCW geoormerkt

32.666

 

28.984

 

Vooruitontv. investeringssubsidies

23.844

 

6.463

 

Vooruitontv. bedragen

10.419

 

8.763

 

Vakantiegeld- en dagen

17.349

 

15.733

 

Eindeschooljaarsuitkering

471

 

440

 

Bindingstoelage

1.502

 

1.484

 

Overige

48

 

335

 

Overlopende passiva

 

87.861

 

66.783

  

157.085

 

131.712

(bedragen x € 1.000)

Kredietinstellingen

Eind 2023 is € 11,4 miljoen als aflossingsverplichting voor komend jaar opgenomen als kortlopende schuld inzake kredietinstellingen. 

OCW

In 2023 en 2022 zijn er geen geoormerkte subsidies afgelopen met een verrekening clausule

Overlopende passiva

De overlopende passiva bestaan grotendeels uit in 2023 aangegane verplichtingen, waarvan de betaling in kalenderjaar 2024 zal plaatsvinden en uit baten, die in kalenderjaar 2024 moeten worden verantwoord, waarvan de vordering in 2023 is opgenomen. Het betreft hier bijvoorbeeld ouderbijdragen en huur van boeken.

De vooruit ontvangen geoormerkte subsidies OCW hebben betrekking op nog niet bestede geoormerkte subsidies OCW, waarvan er een drietal verrekenbaar zijn. Voor een nadere toelichting op deze post wordt verwezen naar model G, onderdeel G1 en G2, verderop in dit verslag.
Daarnaast is onder deze post een bedrag van € 7,8 miljoen opgenomen in verband met vooruit ontvangen niet-geoormerkte subsidies OCW, die voor verslagjaar 2024 zijn toegekend.