Beleidsvoornemens en accenten 2024-2028

Sinds 1916 verankert vereniging Ons Middelbaar Onderwijs zich in de katholieke Brabantse onderwijstraditie, waarbij de ander en samen zijn centraal staan. Deze principes zijn geworteld in het katholiek sociaal denken en vormen de basis van onze beslissingen. Gedreven door deze diepgewortelde overtuiging begeleiden we leerlingen op hun levenspad. Onze scholen delen een gemeenschappelijk doel: de leerlingen hun talenten laten ontwikkelen.

Globalisering, klimaatverandering, kansenongelijkheid, een krimpende beroepsbevolking, social media, digitale technologieën en regionale verschillen. Zomaar een paar van de onderwerpen die ons de komende jaren voor nieuwe uitdagingen stellen. Aan de ene kant hebben we te maken met schaarste, bijvoorbeeld op het gebied van personeel. Tegelijkertijd zien we overvloed, zoals aan (des-) informatie. En dat alles speelt zich af in een turbulente wereld, zowel politiek als sociaaleconomisch.

Sinds 2016 heeft ons initiatief 'Koers 2023' aanzienlijke vooruitgang geboekt, zowel op school- als op verenigingsniveau. Dit programma, samen met het versterkingsprogramma 'Bewegen in Balans', heeft op diverse terreinen al tastbare resultaten opgeleverd. De richtlijnen van Koers 2023 hebben ons hierbij geleid. Het belang van ontmoeting, samenwerking en kennisdeling waren en zijn cruciale succesfactoren. We bouwen voort op deze successen, waarbij we een duurzame koers zetten naar 2030. De huidige uitdagingen vereisen opnieuw gezamenlijke inspanningen. Deze gezamenlijke kracht is de kern van onze vereniging, en vergroot de flexibiliteit van onze scholen en vereniging, zodat we ons blijvend kunnen inzetten voor het welzijn van onze leerlingen.

De vereniging ontwikkelt zich in de komende jaren door om in te kunnen spelen op maatschappelijke veranderingen en complexe vraagstukken. Onze koers en kernwaarden vormen daarbij ons kompas en geven wij invulling aan onze waarde – goed onderwijs, goed mens, goed leven en goed handelen. Eén ding is duidelijk: ons onderwijs staat de komende jaren voor de nodige uitdagingen. Die schuwen we niet. Sterker nog: we zien ze als kansen. Om die te pakken, zijn wel grote vernieuwingen nodig. Het geeft ons energie en inspiratie dat we samen de uitdagingen aankunnen. We blijven ruimte bieden aan de verschillende onderwijsconcepten binnen onze vereniging. Zo creëren we samen de ideale omstandigheden binnen de specifieke context van onze scholen, regio’s en de vereniging. We koesteren die diversiteit en zorgen dat we ook in de toekomst samen blijven groeien.

Dat vraagt van alle betrokkenen een heroriëntatie op onze werkwijzen. Dit geven wij vorm in een continue professionele dialoog met en tussen alle stakeholders.

In de komende jaren staan onder andere de volgende beleidsthema’s geagendeerd:

  • Identiteit: het bevorderen van waardengedreven handelen en sociale en ecologische duurzaamheid door middel van persoonlijke waardigheid, solidariteit, gerechtigheid, subsidiariteit en reflectie, geleid door vertrouwen, geloof, hoop en liefde;

  • Onderwijs; het bevorderen van een onderwijsomgeving die gebaseerd is op een onderbouwde en gedeelde onderwijsvisie, waarin een balans wordt gezocht tussen persoonsvorming, socialisatie en kwalificatie. Met een focus op duurzame verbondenheid met de samenleving, flexibiliteit, inspiratie, gelijke kansen, maatschappelijke betrokkenheid, samenwerking en kennisdeling om de onderwijskwaliteit continu te verbeteren.

  • Digitale technologie; het bevorderen een strategische en ethische toepassing van digitale technologieën in onderwijs en bedrijfsvoering, ondersteund door digitaal leiderschap, samenwerking en betrouwbare systemen.

  • Leiderschap; het bevorderen van een ondernemende cultuur van moedig handelen, maatschappelijke betrokkenheid, zichtbare bijdrage aan de samenleving, verantwoording over onderwijskwaliteit en het uitdragen van onze visie op leiderschap.

  • Werkgeverschap; het creëren van een aantrekkelijke, inclusieve werkomgeving waarin professionals worden gestimuleerd en ondersteund om hun talenten en kwaliteiten te benutten. Met nadruk op loopbaanontwikkeling, om zo eigentijds en flexibel onderwijs te waarborgen door innovatieve maatregelen en structurele ruimte voor ontwikkeling om te innoveren.

  • Bedrijfsvoering; onze bedrijfsvoering richt zich op het handhaven van een goede balans tussen kwaliteit en capaciteit door het maken van weloverwogen keuzes, waarbij strategisch denken en handelen op alle niveaus wordt ondersteund, gebaseerd op datagedreven analyse, met aandacht voor sociale en ecologische duurzaamheid en een voortdurende vernieuwing naar standaarden van een eigentijdse bedrijfsvoering.