Verslag Ledenraad

Inleiding

De ledenraad is een onafhankelijk orgaan binnen vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. In de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging is vastgelegd wat de samenstelling en de taak van de ledenraad is. Hierin is ook opgenomen op welke manier de vergadering wordt vormgegeven en hoe de besluitvorming tot stand komt.  

De taak van de ledenraad is:  

 • controle en toezicht op het functioneren van de Raad van Toezicht;  

 • besluitvorming over de benoeming, schorsing en het ontslag van de leden van de Raad van Toezicht;  

 • goedkeuring van het door de Raad van Toezicht voorgelegde jaarverslag en jaarrekening van de vereniging;  

 • goedkeuring van voorstellen tot statutenwijziging, omzetting en ontbinding van de vereniging.  

Samenstelling

De ledenraad bestaat uit afgevaardigden van de Raden van Advies en ouders van OMO-leerlingen. De ledenraad heeft een technisch voorzitter en een plaatsvervangend technisch voorzitter. Leden van de Raden van Advies worden per school gevraagd en benoemd. Hiervoor is instemming van de medezeggenschapsraad van de betreffende school nodig. Zij beoordelen op basis van achtergrond, ervaring, persoonlijke eigenschappen en competenties of een kandidaat geschikt is. Door de ledenraad op deze manier samen te stellen, is de maatschappelijke participatie binnen de school en de vereniging gewaarborgd. Personeelsleden, leerlingen en leden van de medezeggenschapsorganen kunnen niet plaatsnemen in de Raden van Advies.  

Bijeenkomsten Raden van Advies

Op 31 mei 2023 vond een bijeenkomst met de leden van de Raden van Advies plaats op het Rodenborch-College in Rosmalen. 31 leden van de Raden van Advies namen deel. Tevens was een vertegenwoordiging vanuit de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht aanwezig. 

De bijeenkomst werd geopend door Jos Kusters. Hij lichtte de actuele ontwikkelingen toe die verwerkt zijn in een strategisch kader en kijkt vooruit naar het proces van totstandkoming van Koers 2030.  

Vervolgens is onder begeleiding van adviesbureau Thaesis, in drie arena’s gesproken over Koers 2030 aan de hand van de volgende vragen: 

 1. Wat zijn, volgens jullie maatschappelijke antennes, onze opgaven de komende jaren? 

 2. Wat betekenen die opgaven voor onze vereniging?  

 3. Wat betekenen die opgaven voor ontwikkelgericht onderwijs én een ontwikkelgerichte organisatie 

Met deze input is in drie break-out sessies verder gesproken over wat de gewenste opbrengsten van Koers 2030 zijn vanuit drie perspectieven: leerlingen, organisatie en docenten. De leden van de Raden van Advies blijven de opbrengsten vanuit Koers 2023 onderschrijven. De belangrijkste aspecten zijn de bevordering van persoonlijke ontwikkeling en verdieping van kennis bij leerlingen. Vertrouwen geven aan en het bevorderen van het welzijn van leerlingen zijn cruciaal voor deze persoonlijke ontwikkeling. Kennis van de actualiteit en het creëren van een breed perspectief dragen bij aan een goede voorbereiding van leerlingen op de toekomst. Door de vakinhoud met de ontwikkeling van vaardigheden te combineren zal de kennis en persoonlijke groei van de leerling nog meer worden gestimuleerd. Het is van belang dat niet alleen leerlingen maar ook docenten zelf (samen met anderen) blijven groeien. Kortcyclisch werken wordt als goede werkwijze voor onderwijsontwikkeling gezien. Kennisdeling en samenwerking binnen en buiten de vereniging, gebruik maken van schaalgrootte en gebruik maken van ICT en data worden gezien als belangrijke elementen voor een nieuwe Koers. Samenwerking met bedrijfsleven en maatschappelijke partners integreren in de organisatie biedt veel kansen. Daarbij kunnen de contacten en expertise van de Raden van Advies worden benut. 

Tenslotte is kort stilgestaan bij de uitkomsten van het onderzoek naar de betrokkenheid van de Raden van Advies. De expertise die de Raden van Advies in huis hebben, kan veel beter worden benut ten behoeve van OMO. De betrokkenheid is groot en met de juiste thema’s op tafel, is dat heel waardevol. In de ledenraadvergadering van juni 2023 wordt toegelicht op welke wijze opvolging aan de aanbevelingen wordt gegeven. 

De ledenraadvergadering

Op 22 juni 2023 heeft een ledenraadvergadering plaatsgevonden op 2College Jozefmavo. De ledenraadvergadering werd voorgezeten door Anton van Kalmthout, technisch voorzitter van de ledenraad. Aan de vergadering namen 20 leden deel. Daarnaast waren nog 19 overige deelnemers aanwezig (zoals Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, rectoren/algemeen directeuren, leden GMR, medewerkers OMO-bureau, etc.). 

Na een hartelijk welkom en een schets van het programma zijn de notulen van de ledenraadvergaderingen van 23 juni en 19 juli 2022 aan de orde gesteld en ongewijzigd vastgesteld

In de vergadering zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen: 

Herbenoeming Paul van Geest als lid van de Raad van Toezicht op voordracht van de Bisdommen Breda en ’s-Hertogenbosch  

De herbenoeming gaat in per 1 juli 2023 voor een tweede en tevens laatste zittingstermijn van vier jaar. Na een toelichting door Paul van Geest en het beantwoorden van enkele vragen, besluit de ledenraad unaniem tot zijn herbenoeming. 

Toelichting op het jaarverslag 2022 

Het jaar 2022 wordt op basis van het voorliggend jaarverslag in een presentatie langs de zeven pijlers van Koers 2023 toegelicht door de Raad van Bestuur.  

Vervolgens geeft de voorzitter van de Raad van Toezicht een algemene beschouwing vanuit het perspectief van de toezichthouder aan de hand van enkele hoofdpunten: 

 • De Raad van Toezicht heeft ook het afgelopen jaar verder gewerkt aan teamvorming. Het is een gevarieerd gezelschap, samengesteld uit verschillende sectoren. Dit biedt nieuwe en diverse inzichten.   

 • Enkele thema’s worden uitgelicht: 

  • nasleep Corona, meer specifiek de verhouding structurele / niet-structurele gelden; 

  • strategie / Koers2030, dat bij uitstek een thema is, waarbij de Raad van Toezicht als sparring partner voor de Raad van Bestuur opereert.  

  • innovatie en het vraagstuk hoe in de toekomst vormgegeven kan worden aan het onderwijs, hoe kan dit aangepakt worden, hoe kan gezorgd worden dat een innovatiebeweging in gang gezet wordt en hoe kan dit rendement opleveren; 

  • informatiebeveiliging en digitale ontwikkelingen; 

  • toekomst, doorkijkend naar 2030 en de verschillende ontwikkelingen in Brabant. Er werd en wordt nog steeds intensief gesproken over het vraagstuk ‘hoe kan het beste onderwijs geboden worden rekening houdend met: 

   • krimp; 

   • wijzigende vraag; 

   • wijziging van populatie; 

   • arbeidsmarktproblematiek’. 

 • Werkgeversrol van voorzitter en lid Raad van Bestuur. De remuneratiecommissie geeft hier invulling aan middels evaluatie- en ontwikkelgesprekken gebaseerd op zelfevaluaties. 

De voorzitter van de onderwijscommissie geeft een toelichting op de kwaliteit van het onderwijs vanuit het perspectief van de toezichthouder: 

 • De onderwijscommissie is sparringpartner en klankbord voor de Raad van Bestuur. Zij toetst regelmatig of zij goede invulling geeft aan haar rol en is hierbij ook kritisch over haar eigen handelen; 

 • In de commissievergaderingen komt naast de reguliere onderwerpen, zoals kwaliteitszorgprocessen, onderwijsresultaten, schoolplannen en factsheets jaargesprekken tevens iedere bijeenkomst een specifiek thema aan de orde. Voorbeelden hiervan waren in 2022:  

  • kansrijk adviseren overgang po naar vo; 

  • effecten corona; 

  • NPO bestedingen en effecten; 

  • rol docentonderzoek, het kwalitatief op een hoger plan tillen van de onderwijspraktijk; 

  • onderwijsstroming ‘Waldorf stroom’. 

De voorzitter van de auditcommissie geeft een toelichting op finance & control vanuit het perspectief van de toezichthouder: 

 • De auditcommissie controleert of de middelen rechtmatig en doelmatig worden besteed. De rechtmatigheid en doelmatigheid worden getoetst aan de hand van een aantal indicatoren én het inhoudelijke gesprek. De auditcommissie realiseert zich dat het niet altijd gemakkelijk is alle gelden te besteden, maar blijft aandacht vragen voor de besteding van alle middelen ten behoeve van het onderwijs voor de leerlingen; 

 • De rapportages die verstrekt worden vanuit het OMO-bureau zijn compleet. Dit helpt goed in- en overzicht te krijgen. Daarnaast vinden gesprekken met de accountant plaats. De bevindingen van de accountant zijn positief; 

 • Ieder jaar wordt het treasury beleid vastgesteld en gecontroleerd of de afspraken worden nageleefd; 

 • In 2022 is een eerste aanzet gedaan tot het opstellen van een kadernota met regels, richtlijnen, indicatoren en bandbreedtes voor de begroting. Dit is een cultuurverandering in het onderwijs. Geconstateerd is dat dit best lastig is voor de scholen; 

 • Voor een toelichting op het resultaat wordt verwezen naar de eerdere toelichting door lid Raad van Bestuur.  

De Raad van Toezicht komt tot de volgende conclusie: De vereniging heeft na de coronaperiode veerkracht en samenkracht getoond. De Raad van Toezicht is daarmee trots op OMO en kijkt positief terug op 2022. De opgave waar de Raad van Toezicht voor staat is het toezicht houden op investeren in goed onderwijs én de (financiële) bedrijfsvoering. 

Vanuit de ledenraad zijn verduidelijkende vragen gesteld over de accountantskosten, de bezoldiging van de Raad van Bestuur en experimenteerruimte binnen de scholen. Tevens is gevraagd om in de toekomst wat meer detailinformatie te delen over de realisatie versus de begroting.

Goedkeuring jaarverslag 2022

De ledenraad heeft unaniem besloten tot goedkeuring van het jaarverslag 2022 en heeft decharge verleend aan de Raad van Toezicht over 2022.  

Informeel deel 

In het aansluitende informeel deel van de vergadering verzorgde mevrouw drs. Hammersma, secretaris-generaal van het ministerie van OCW, een korte presentatie met als thema ‘turbulentie in de samenleving en de invloed daarvan op het onderwijs’, waarna hierover een levendige dialoog volgde