Bijlage 7: Toelichting uitvoering doelen op Passend Onderwijs

Iedere school legt zelf verantwoording af over de besteding van de middelen voor passend onderwijs aan het eigen samenwerkingsverband passend onderwijs. Hierbij wordt zowel aandacht besteed aan het kwantitatieve als kwalitatieve aspect.

In de jaargesprekken met de Raad van Bestuur wordt ingegaan op de resultaten die de scholen hebben gerealiseerd met betrekking tot passend onderwijs, hoe invulling is gegeven aan de wettelijke taak en hoe invulling is gegeven aan de doelen die met betrekking tot inclusiever onderwijs in Koers 2023 zijn vastgelegd.

De schoolleiders die OMO vertegenwoordigen als gemandateerd bestuurder, leggen verantwoording af aan de Raad van Bestuur over de behaalde resultaten over het vastgestelde jaarthema en hun eigen rol daarbij. Voor het jaar 2023 is het thema 'Het VSO in het krachtenveld van het samenwerkingsverband' gekozen als het thema waarnaar de gemandateerde bestuurders bewuster gingen kijken. Omdat dit een groot thema is en in vrij laat stadium gekozen is, is besloten om dit thema ook voor het kalenderjaar 2024 te hanteren.

In het OMO Bestuurlijk Overleg Passend Onderwijs (OBOPO)[1] van 12 maart 2024 is stilgestaan bij de ontwikkelingen in 2023 in de samenwerkingsverbanden passend onderwijs waar de OMO-scholen onder vallen.

In veel in samenwerkingsverbanden is de governance structuur aan de orde geweest. Waar onze voorkeur uitgaat naar een vereniging, volledig onafhankelijk toezicht en een directeur-bestuurder, is dit niet of slechts gedeeltelijk realiseerbaar gebleken. De opgedane kennis tijdens het scholingstraject Governance Lab die de OMO-schoolleiders gehad hebben, is hierbij nuttig gebleken. Dit leverde onder andere een doorlopende reflectie op de governance van de samenwerkingsverbanden op.

Mede naar aanleiding van bezoek van de onderwijsinspectie is er bij verschillende samenwerkingsverbanden (hernieuwde) aandacht voor de borging van kwaliteit.

In een aantal samenwerkingsverbanden is in 2023 gewerkt aan een nieuw ondersteuningsplan.

Daarnaast is er een tendens te zien van afbouw van bovenschoolse voorzieningen, beperken instroom in het vso, vergroten uitstroom vso naar het reguliere vo en voorzichtige stappen (in het denken) richting inclusiever onderwijs.

  • 1 Het overleg waarin de schoolleiders zitten die gemandateerd bestuurder zijn namens OMO in de samenwerkingsverbanden passend onderwijs.