Treasury en schatkistbankieren

Op 20 december 2016 is het Treasurystatuut Ons Middelbaar Onderwijs vastgesteld. Dit statuut is mede gebaseerd op de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016. Het belangrijkste uitgangspunt van het treasurybeleid binnen de vereniging betreft het verantwoord omgaan met de beschikbare middelen. De diverse treasuryinstrumenten zijn van een prudent karakter en zijn er niet op gericht om extra opbrengst te generen door het aangaan van overmatige risico’s. Het verantwoord omgaan met de beschikbare middelen geldt eveneens voor langlopende verplichtingen die worden aangegaan ten behoeve van de financiering van de diverse huisvestingsprojecten. Er wordt continu gemonitord of de toekomstige verplichtingen (externe financieringen) passen binnen de gestelde kaders.

In het kader van het treasurybeleid wordt de financiële positie van de vereniging getoetst aan de bepalingen in het treasurystatuut en aan de landelijke Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016. Deze toets richt zich op de relevante treasuryinstrumenten, die binnen de vereniging in het kalenderjaar 2023 zijn gehanteerd. In 2023 is het treasurystatuut nageleefd.

Ministerie van Financiën – schatkistbankieren

OMO is verplicht overtollige gelden uit te zetten bij het ministerie van Financiën, door middel van schatkistbankieren.

Rekening-courant
Het dagelijks betalingsverkeer loopt via de Rabobank, waarbij het saldo van de hoofdrekening bij de Rabobank dagelijks wordt afgeroomd naar een rekening-courant van het ministerie van Financiën.

Kredietfaciliteiten
Onderdeel van de overeenkomst bij het ministerie van Financiën is een doorlopende kredietfaciliteit van (maximaal) 10% van de publieke jaaromzet. De faciliteit is momenteel vastgesteld op € 48,4 miljoen. Het totale positieve saldo op de bankrekeningen per 31 december 2023 bedraagt € 223.976.884.

Naast de doorlopende kredietfaciliteit zijn er aanvullende financieringen, te weten:

Lineaire schatkistlening gemeente ’s-Hertogenbosch

 • Hoofdsom: 57.500.000 euro

 • Rentepercentage: 1,05%

 • Looptijd: 30 jaar

 • Opnamedata:

  • 30.000.000 euro op 3 september 2018

  • 27.500.000 euro op 1 april 2019

Lineaire schatkistlening gemeente Nuenen

 • Hoofdsom: 7.900.000 euro

 • Rentepercentage: 1,06%

 • Looptijd: 30 jaar

 • Opnamedatum: 1 februari 2019

Lineaire schatkistlening gemeente Asten

 • Hoofdsom: 7.300.000 euro

 • Rentepercentage: 0,96%

 • Looptijd: 25 jaar

 • Opnamedatum: 1 februari 2019

Lineaire schatkistlening gemeente Roosendaal

 • Hoofdsom: 40.000.000 euro

 • Rentepercentage: 1,12%

 • Looptijd: 30 jaar

 • Opnamedata:

  • 17.000.000 euro op 9 juli 2018

  • 23.000.000 euro op 1 oktober 2019

Lineaire schatkistlening gemeente Helmond

 • Hoofdsom: 29.400.000 euro

 • Rentepercentage: 1,23%

 • Looptijd: 30 jaar

 • Opnamedata:

  • 10.000.000 euro op 12 oktober 2020

  • 10.000.000 euro op 11 oktober 2021

  • 9.4000.000 euro op 11 oktober 2022

Lineaire schatkistlening gemeente Sint-Michielsgestel

 • Hoofdsom: 7.500.000 euro

 • Rentepercentage: 0,16%

 • Looptijd: 25 jaar

 • Opnamedatum: 2 januari 2020

Lineaire schatkistlening gemeente Deurne

 • Hoofdsom: 13.500.000 euro

 • Rentepercentage: 0,10%

 • Looptijd: 30 jaar

 • Opnamedatum: 4 januari 2021

Het verloopoverzicht van bovenstaande leningen in 2023 is als volgt:

 • Saldo 1 januari 2023 € 148.716.667

 • Aflossingen in 2023 € 5.536.000 -/-

 • Saldo 31 december 2023 € 143.180.667

BNG-Bank

OMO beschikt over een kredietovereenkomst met de BNG Bank van maximaal € 70,0 miljoen. Per 1 oktober 2015 is € 45 miljoen daadwerkelijk opgenomen tegen een 15-jaars rente van 2,99%. Per 31 december 2023 is het openstaande bedrag € 29.531.250. De betaalde rente in 2023 bedraagt € 918.023.

Europese Investeringsbank (EIB)

Er is een financiering van € 60 miljoen afgesloten bij de EIB met een maximale looptijd van 15 jaar. Op 5 december 2019 is het bedrag ontvangen tegen een rentepercentage van 0,434%. Per 31 december 2023 is het openstaande bedrag € 44 miljoen. Er heeft een rentebetaling van € 208.320 plaatsgevonden op 5 december 2023.

Rabobank

Alle schoolbankrekeningen zijn ondergebracht bij Rabobank Tilburg. De afzonderlijke rekeningen worden dagelijks automatisch afgeroomd naar een hoofdrekening bij de Rabobank. Per school geldt een dagelijkse bestedingslimiet tussen € 5.000 en € 25.000. 
In totaliteit is binnen OMO momenteel sprake van 46 bankrekeningen.

Leasecontract bedrijfsauto’s

Het leasecontract bedrijfsauto’s bij MKB Lease betreft 24 leaseauto’s. Binnen de arbeidsvoorwaarden hebben schoolleiders en leden van de Raad van Bestuur de mogelijkheid om een leaseauto te rijden. Voor het kalenderjaar 2023 bedroegen de leasekosten € 257.000.