Overig overheidsbijdragen en -subsidies

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

2023

begroting
2023

2022

Gemeentelijke bijdragen en subsidies

16.069

15.392

14.154

Overige overheidsbijdragen

1.212

924

1.719

 

17.281

16.316

15.873

(bedragen x € 1.000)

Gemeentelijke bijdragen en subsidies

De gemeentelijke bijdragen en subsidies bestaan grotendeels uit inkomsten vanwege afgesloten doordecentralisatie-overeenkomsten. Bij een aantal gemeenten, waarmee een doordecentralisatie-overeenkomst is gesloten, is het bedrag uit het gemeentefonds lager dan het afgesproken bedrag per leerling.

De gemeentelijke bijdragen en subsidies zijn in 2023 € 0,7 miljoen te laag begroot. Dit wordt veroorzaakt door de extra doordecentralisatiebijdragen vanuit de overgenomen school SG de Overlaat. De doordecentralisatiebijdragen vanuit de gemeente worden jaarlijks verrekend met de langlopende verplichting doordecentralisatie. De exploitatie van een doordecentralisatie overeenkomst verloopt exploitatieneutraal.  

Overige overheidsbijdragen

De overige overheidsbijdragen betreffen ontvangen vergoedingen van overheden anders dan het ministerie van OCW en gemeenten. Voorbeelden hiervan zijn het Europees Sociaal Fonds en de provincie.