Geconsolideerde staat van baten en lasten kalenderjaar 2023

 

Realisatie 2023

Begroting 2023

Realisatie 2022

Rijksbijdragen

679.357

624.641

651.166

Overige subsidies

17.281

16.316

15.873

Overige baten

15.972

12.060

16.358

BATEN

712.610

653.017

683.397

    

Personeelslasten

556.628

532.014

536.113

Afschrijvingen

27.186

28.121

26.835

Huisvestingslasten

44.200

51.553

28.097

Overige lasten

74.291

74.316

61.537

LASTEN

702.305

686.004

652.582

SALDO BATEN EN LASTEN

10.305

-32.987

30.815

    

Financiële baten en lasten

5.430

-2.676

-1.961

RESULTAAT

15.735

-35.663

28.854

(bedragen x € 1.000)